Úvod Věda a výzkum Doktorské studium Studijní předměty

Studijní předměty

Anotace předmětů doktorského studia EKONOMIKA A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

D22MEC - Management mechanizace staveb
Garant: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.

D22NTE - Inovace a speciální technologie
Garant: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.

D22VPS - Vady a poruchy staveb
Garant: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Analýza vad z hlediska nedostatečně zpracované příp. neúplné projektové dokumentace. Analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků z provedených analýz za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.

Anotace předmětů doktorského studia POZEMNÍ STAVBY

D22MEC - Mechanizace staveb
Garant: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů. Zvedací prostředky. Stavba a údržba vozovek. Stroje pro zakládání staveb. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů. Matematické metody optimalizace strojních sestav pro jednotlivé technologie.

D22MRR - Modelování a řízení rizik v technologii staveb
Garant: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc., Ing. Jan Doležal, CSc., MBA
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.

D22NTE - Inovace a speciální technologie
Garant: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Nové a speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce vč. sanačních, rekonstrukčních až po bourací práce. Technologické postupy realizaci staveb s klady a zápory při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Nové výstavbové technologie se zaměřením materiály a postupy nezatěžující životní prostředí. Nové systémy pro výstavbu pasivních objektů a staveb na bázi přírodních materiálů se zaměřením na technologii výstavby. Robotizace výstavbových procesů. Historie technologických postupů výstavby.

D22RJS - Řízení jakosti a spolehlivosti
Garant: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.

D22SZC - Soudně znalecká činnost
Garant: Ing. Miloslava Popenková, CSc., Ing. Vladimír Vácha, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.

D22TSH - Technologie staveb pro doktorandy I (procesy HSV a jejich optimalizace]
Garant: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.

D22TSP - Technologie staveb pro doktorandy II (procesy PSV a jejich optimalizace)
Garant: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho zákonitostí. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti), vliv vad a nedodělků na tvorbu výrobního procesu, metodika kontrolních plánů jakosti výrobního procesu, vazby mezi procesy, environmentální aspekty a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

D22TSR - Technologie staveb pro doktorandy III (Příprava a řízení projektů s IT)
Garant: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb

D22TVS - Technologické vady staveb
Garant: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb
Anotace: Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.