Úvod Výuka Struktura a anotace předmětu

Struktura a anotace předmětu

Sylabus předmětu „Technologie rekonstrukcí historických objektů“

Rozsah předmětu: 1 + 1

Přednášky: 1 hod. / týden, celkem 6 týdnů

Cvičení: 1 hod. / týden, celkem 7 týdnů (pozn.: časová dotace ve prospěch exkurzí)

Poznámka: předpoklad je, že bude výuka probíhat v 14-ti denní „rytmu“, tedy 1. týden přednášky a 2. týden cvičení.

Zakončení předmětu: zápočet


Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Externista a konzultant: ing. arch. Miloš Solař - Národní památkový ústav - ústřední pracoviště; zkušený pracovník v oblasti ochrany památek

Externista: Dan Ebel - zkušený restaurátor a praktik i v oblasti stavebních rekonstrukcí krovových soustav, stropů a dokončovacích prací historických staveb


Anotace předmětu:

Absolventi stavební fakulty navrhují nejen novostavby, ale také opravy, úpravy a přestavby existujících objektů. Starší objekty mají ve srovnání se současnou stavební produkcí odlišné konstrukce a jsou stavěny z jiných materiálů. Část segmentu stávajících staveb je tvořena architektonickým dědictvím, u něhož je třeba brát ohled na zachování kulturních hodnot. Na území České republiky je zhruba 40 000 nemovitých kulturních památek a 565 památkových rezervací a zón.

Cílem předmětu: „Technologie rekonstrukcí historických objektů“ je poskytnout posluchačům základní orientaci v problematice navrhování obnovy historických staveb se zaměřením na materiály a technologické postupy. Pozornost bude věnována především tradičním zděným stavbám. Na jejich příkladu budou přiblíženy principy péče o stavební památky, vysvětleno, co je předmětem památkové ochrany, připomenuta stavební specifika historických konstrukcí a materiálů a doporučeny vhodné postupy. Výuka se bude skládat z úvodu a komentářů k nejběžnějším úlohám stavební praxe jako jsou obnova fasád, odvlhčení, oprava krovů, výměna střešní krytiny, ošetření kamene, statické zajištění (poruchy konstrukcí, typy trhlin apod.) či úpravy ve prospěch energetických úspor. Tyto úlohy budou také předmětem procvičení.


Přednáškové okruhy:

 • 1) Kulturní hodnoty historických staveb: v čem spočívají kulturní hodnoty historických staveb (hodnota historického originálu, hodnota stáří, autenticita, vzhled, historická věrohodnost, význam tradičních materiálů, souvislost s prostředím). Aktualizace přednášky - ing. arch. Solař.
 • 2) Prostředky péče o architektonické dědictví: Benátská charta, princip rekonstrukce, restaurování architektury, konzervace. Aktualizace přednášky - ing. arch. Solař.
 • 3) Obnova tradičních omítaných fasád (souvislosti, co je cílem památkové obnovy, fasády s pohledovými omítkami, fasádní nátěry, význam vápenných technologií, hydrofobizace. Aktualizace přednášky - ing. arch. Solař.
 • 4) Odvlhčení
 • 5) Oprava krovů a dřevěných stropů (klenby), statické zajištění, výměna střešní krytiny, detaily historických střech, půdní vestavby
 • 6) Obnova oken (úpravy ve prospěch energetických úspor)

Konkrétní podklady ke stažení najdete na stránce Přednáškové okruhy.

Podrobnější rozpis dalších přednáškových výukových materiálů (stručné obsahy):

 • 1. Základní pojmy, životnost staveb
 • 2. Zaměřování stávajícího stavu stavebních objektů
 • 3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně historický, architektonicko-urbanistický
 • 4. Vývoj stavebního práva, projekční zásady pro návrh rekonstrukcí, modernizací a přestaveb, způsoby zakreslování stavebních úprav do dokumentace staveb
 • 5. Trhliny na konstrukcích stavebních objektů – charakteristika trhlin (aktivní, pasivní, tahové, smykové, tlakové a p.) jejich příčiny a základní způsoby sanace.
 • 6. Poruchy svislých konstrukcí (sloupy, pilíře, nosné a nenosné stěny) a jejich sanace
 • 7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzpírání a rozpírání konstrukcí na stavbách
 • 8. Poruchy vodorovných konstrukcí – překlady, průvlaky, stropní konstrukce, zejména dřevěné trámové stropy, základní způsoby sanace
 • 9. Poruchy vodorovných konstrukcí (i klenby) a podlah (podlahové konstrukce typy ) a způsoby jejich sanace
 • 10. Schodiště – základní poruchy a možnosti sanace
 • 11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace, rozšiřování a prohlubování základových konstrukcí
 • 12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny poruch, způsoby sanace, budování podkroví

Cvičení:

 • exkurse
 • Obnova fasád  - na základě konkrétních příkladů představených fotografickou dokumentací a krátkým popisem by posluchači koncipovali způsob obnovy
 • obnova střech – dtto
 • Úpravy ve prospěch energetických úspor – dtto
 • prezentace seminárních prací

Seminární práce:

Posluchači si sami vyberou (případně po konzultaci s pedagogem nebo na jeho doporučení) objekt a zadání (obnova fasády, výměna krovu či jeho části, střešní krytiny, zateplení vč. výplní otvorů, odvlhčení atd.).

Seminární práce bude obsahovat:

 • představení objektu (lokalita, širší vztahy s okolím, jednoduchý stavebně technický popis atd.),
 • konstatování, zda je objekt památkově chráněn a pokud ano, jakou formou
 • specifikaci zadání
 • popis a zhodnocení existujících stavu a případných poruch
 • návrh řešení, případně varianty a jejich zdůvodnění.

Seminární práce bude prezentována v rámci cvičení, tedy formou workshopu. Posluchači, kteří budou práci prezentovat  v rámci cvičení, ji nemusí zpracovat v písemné formě. Prezentace musí obsahovat představení objektu (obrázky) + slovní komentář, provedení formou power-pointové prezentace. V případě, že posluchač nebude prezentovat svoji seminární práci v rámci cvičení, zpracuje seminární práci v písemné formě. Obsahová forma bude obdobné struktury jako v případě power-pointové prezentace.


Seznam doporučené literatury (výběr):

 • Jiří Škabrada: „Konstrukce historických staveb“ Argo 2003 (pozn.: v publikaci uveden podrobný výčet literatury k jednotlivým konstrukcím
 • Publikace společnosti STOP – Společnost pro technologie ochrany památek:  seznam viz. wstop.grhosting.cz
 • Směrnice WTA – seznam viz www.wta.cz
 • Kolektiv: Péče o architektonické dědictví - sborník prací III..díl, Idea Servis 2009
 • Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel (Benátská charta) 1964
 • Metodiky Národního památkového ústavu zejména:
  • Věra Kučová, Pavel Bureš : „ Principy péče o lidové stavby“ Praha 1999
  • Vojtěch Láska, Alfréd Schubert, Miloš Solař, Josef Štulc: „ Péče o střechy historických budov“, 2. doplněné vydání, Praha 2003
  • Jan Sokol, Tomáš Durdík, Josef Štulc: „ Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů“ Praha 1998
  • Petr Macek: „ Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum“ , 2. vydání, Praha 2001
  • Kolektiv autorů: „Obnova okenních výplní a výkladců“, 2010
  • Václav Girsa, Josef  Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová: „Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky“

Doporučené webové stránky: