Úvod Cíle řešení

Cíle řešení

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou jsou především studenti magisterských, event. bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství a Civil Engineering. Celkově se jedná řádově o cca 500 studentů.

Cíle řešení

 • Vypracování struktury předmětu do úrovně přenášek a cvičení.
 • Provedení analýzy legislativy v oblasti ochrany stavebních památek v ČR, SR a zahraničí (v EU).
 • Analýza a syntéza poznatků zabývajících se příčinami poruch historických objektů.
 • Zhodnocení negativních i pozitivních materiálových a technologických změn v průběhu rekonstrukce objektu Poruchy staveb budou dokumentovány textovou a obrazovou částí (archivace a fotodokumentace).
 • Zkvalitnění a rozšíření výuky v přednáškách týkajících se problematiky, zaměřené na analýzu poruch a minimalizaci rizik při rekonstrukcích historických objektů. Navrhovaný předmět umožní studentům hlouběji pochopit probíranou tématiku zaměřenou na praktické aspekty stavebně technologického projektování při rekonstrukcích historických budov ve vazbě na kvalitní stavebně-technický průzkum historických objektů.

Základní motivací je

 • Seznámit studenty na základě analýzy a syntézy poznatků o stavebních výrobních procesech s principy vedoucími k vývoji vhodných technologií (inovace stavebních technologií, studium vychází ze současných poznatků výzkumu a vývoje.
 • stavebních technologií s využitím obecné metody tvorby nových výrobních procesů).
 • Seznámit studenty s požadavky na jakost stavební výroby s důrazem na vstupní, mezioperační a výstupní kontrolní činnosti (především tvůrčí aplikace získaných poznatků s cílem soustavného zvyšování jakosti stavební výroby se vzájemným propojením všech aktivit, které zabezpečení kvality zajišťují). Získané znalosti a zkušenosti umožňují zefektivnění průběhu stavebního procesu, zlepšení vnitřní organizace firmy jako celku, budování image a kultury firmy evropské kvality, posílení technických a lidských zdrojů podporujících uvědomění o kvalitě a přispívají ke kvalitě výrobku i stavby jako celku, a to v oblasti kulturního dědictví.
 • Metodickým rozborem výrobního procesu a za pomoci názorných příkladů seznámit studenty s příčinami vzniku poruch na stavební konstrukci, tj. upozornit na prvopočáteční příčiny poruch, analyzovat poznatky zabývající se příčinami výskytu poruch realizovaných rekonstrukcí objektů. Zhodnotit negativní i pozitivní materiálové a technologické změny v průběhu realizace objektu s přihlédnutím k vlivu rozdílných klimatických podmínek na průběh stavění a upozornit na opakující se problematiku poruch stavebních objektů v oblasti rekonstrukcí historických objektů.

Způsob řešení

Zpracování souboru textů a digitálních informací pro výukové účely v předmětu s využitím informací pro další „technologické“ předměty. Výstup bude zpracován ve formě.

 • Vytvoření přednáškového bloku.
 • Vytvoření cvičení (zadání seminárních prací).
 • Knihovna digitální fotodokumentace k základním textovým informacím, uzpůsobená pro přístup pomocí webového rozhraní. Doplňkové informace budou obsahovat datově podrobnější soubory. Základní výstupy budou volně umístěny v sekci pomůcky pro výuku na katedrovém serveru, doplňkové na CD v katedrové knihovně.
 • Přehledu legislativy (zákony, vyhlášky příp. memoranda v zemích EU).