Úvod Výuka Seznam otázek pro SZZ Všeobecné znalosti

Všeobecné znalosti

Okruhy otázek pro bakalářské SZZ - Všeobecné znalosti:

 • Účastnící procesu výstavby a jejich úloha během realizace, zúčastněné osoby (projektant, zhotovitel, objednatel, stavební úřad, autorský dozor, stavební dozor, TDS, dozor stavebního úřadu, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP)
 • Technologický postup (obsah, závaznost)
 • Zemní práce (třídy těžitelnosti, druhy vykopávek, stroje pro těžbu a dopravu, pažení, hutnění)
 • Železobetonářské práce (systémová bednění svislých a vodorovných konstrukcí, doprava čerstvého betonu primární a sekundární, ukládání betonu, hutnění a ošetřování, armování)
 • Zvedací prostředky (jeřáby věžové a automobilové, lávky, plošiny, výtahy)
 • Lešení (materiály, třídy, lešení trubková, modulová, rámová)
 • Základní stroje patřící do skupiny pro tesaře, truhláře a parketáře
 • Základní stroje patřící do skupiny pro zámečníky, instalatéry a klempíře
 • Základní stroje patřící do skupiny pro izolatéry, kladeče podlah a speciálních hmot
 • Krovy (základní montážní procesy, základní tesařské spoje, funkce hlavních prvků, nejdůležitější zásady BOZP, soustava s plnými vazbami a soustava hambalková, základní prostorové uspořádání, náhrada části krovů při rekonstrukcích)
 • Střešní krytiny (členění z hlediska materiálového, z hlediska způsobu provedení, minimální sklony pro běžné krytiny, výhody a nevýhody)
 • Stavební připravenost objektu pro montáž krovů
 • Stavební připravenost objektu pro klempířské práce
 • Stavební připravenost objektu pro kladení krytiny
 • Tašková střešní krytina (sklony, způsoby uchycení, postup kladení, přibližný počet tašek na jednotku plochy, orientační hmotnost základních prvků, životnost v běžných podmínkách)
 • Vaznicový krov (parametry volby metody montáže, pracovní postup montáže, hlavní prvky, funkce vaznice a její dělení dle místa osazení, ochranné pomůcky předepsané pro tesaře)
 • Procesy vnitřní a dokončovací (odlišnosti, funkce, jakost, časová posloupnost, vazby, lhůty výstavby, technologická kázeň, poruchy)
 • Příčky (funkce, rozdělení, zásady provádění, připojení k ohraničujícím konstrukcím, vady a poruchy)
 • Kontaktní zateplovací systém (požadavky na systém, projektová příprava, stavební připravenost objektu, stavební připravenost podkladu, používané materiály, realizace systému, vady a poruchy)
 • Obklady (dělení obkladů, materiály, vlastnosti, stavební připravenost objektu, stavební připravenost podkladu, realizace, vady a poruchy)
 • Omítky (dělení omítek, materiály, vlastnosti, stavební připravenost objektu, stavební připravenost podkladu, realizace, vady a poruchy)
 • Podlahy (funkce podlah, vrstvy podlah, materiály, vlastnosti, stavební připravenost objektu, stavební připravenost podkladu, realizace, vady a poruchy)
 • Výrobní proces ve stavebnictví jako systém prvky a vazby
 • Prostorová struktura objektového procesu
 • Návrh a posouzení zdvihacích prostředků
 • Technologická struktura stavebního procesu
 • Časová struktura objektového procesu
 • Technologické etapy a jejich charakteristiky pro sourodé a nesourodé objekty
 • Rozbor technologické etapy řídícího procesu hrubé vrchní stavby
 • Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty
 • Zásady výstavby investičních celků
 • Modelování procesu výstavby pomocí síťových grafů. Metoda CPM, BKN, STSG
 • Využití počítačů pro modelování realizace investičního celku
 • Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek
 • Zásady organizace výstavby jakožto část projektové dokumentace pro stavební povolení

Doporučená literatura:

 • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, FSv ČVUT Praha, 1999
 • Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, Academia Praha, 2003
 • Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce 1, STU Bratislava, 2002
 • Musil, F., Popenková, M. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce 2, STU Bratislava, 2004
 • Zapletal, I., Gašparík, J. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce 3, STU Bratislava, 2006
 • Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno, 2003
 • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou, 2000
 • Pinkava, M., Votrubová, M.: Mechanizace a provádění staveb – Výstavba investičních celků, FSv ČVUT Praha, 1980
 • Lounek, J.: Technologie staveb II – Výstavba objektů, FSv ČVUT Praha, 1991
 • Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb, VUT Brno, 1997
 • Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb – multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha, 2005