Úvod Výuka Seznam otázek pro SZZ Technologie staveb

Technologie staveb

Okruhy otázek pro bakalářské SZZ - Technologie staveb:

 • Třídy těžitelnosti hornin
 • Druhy vykopávek a jejich charakteristika (jáma, rýha, šachta, zářez, odkopávka, prokopávka)
 • Stroje pro zemní práce (druhy, pohon, podvozky, vhodnost nasazení dle vykopávky)
 • Rypadla (třídy, s hloubkovou a výškovou lopatou, drapákem na tyči a na laně, vlečným korečkem, korečkové a kolesové), výkon a vhodnost nasazení dle druhu vykopávky, objemu a třídy těžitelnosti
 • Nakladače (na kolovém a pásovém podvozku), výkon a vhodnost nasazení dle druhu vykopávky, objemu a třídy těžitelnosti
 • Dozery (buldozer, tiltdozer, angldozer, kolový a pásový podvozek), výkon a vhodnost nasazení dle druhu vykopávky, objemu a třídy těžitelnosti
 • Skejpr, vhodnost nasazení dle druhu vykopávky, objemu a třídy těžitelnosti
 • Grejdr, vhodnost nasazení dle druhu vykopávky, objemu a třídy těžitelnosti
 • Stroje cyklické a kontinuální, stanovení výkonnosti (výpočtem, časový snímek, normy)
 • Sejmutí ornice – rozsah plošný, tloušťka vrstvy a skladování, umístění skládky na staveništi
 • Vytyčování polohopisné a výškopisné při jednotlivých fázích realizace výkopů (sejmutí ornice, výkop hlavní jámy dle hloubkových úrovní, výkop budoucích základových konstrukcí), umístění laviček a jejich konstrukce
 • Návrh odvozních prostředků (podle těžícího mechanizmu, vzdálenosti a ostatních podmínek, jako podíl dopravy na silnici a v terénu), návrh vhodného počtu k těžícímu stroji
 • Pažení obecně (trvalá, dočasná, vetknutá, rozepřená, kotvená, po výkopu, během výkopu a před výkopem
 • Pažení příložné (nákres, postup montáže a demontáže, vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Pažení zátažné a hnané (nákres, postup montáže a demontáže, vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Pažení záporové (nákres, postup montáže a demontáže, vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Pažení štetovnicové (nákres, postup montáže a demontáže, vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Pažící boxy (nákres, postup montáže a demontáže – vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Pažení lyžinové (kluznicové – nákres, postup montáže a demontáže vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Pažení pilotové (nákres, postup montáže, vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Pažení milánskými stěnami (nákres, postup montáže, vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Zhutnitelnost hornin, technologie zhutňování, násypy, zásypy, obsypy
 • Stroje pro hutnění (válce, desky vibrační a úderové, pěchy)
 • Odvodnění během realizace zemních prací (povrchová a hlubinná)
 • Bednění tradiční svislých a vodorovných konstrukcí (základy návrhu, nákres, postup montáže a demontáže – vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek)
 • Bednění systémová (rámová a nosníková, plášť, vnitřní a vnější výztuhy, materiály, životnost)
 • Systémové bednění stěn nosníková (nákres, postup montáže a demontáže - vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek, zásady řešení záběrů)
 • Systémové bednění stěn rámová (nákres, postup montáže a demontáže - vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek, zásady řešení záběrů)
 • Systémové bednění stěn jednostranné (nákres, postup montáže a demontáže, kotvení)
 • Systémová bedněné sloupů a pilířů pravoúhlých a kruhových (rámová, nosníková, lamelová, papírová – nákres, postup montáže a demontáže – vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek, zásady řešení záběrů)
 • Tlaky čerstvého betonu na bednění svislých konstrukcí oboustranných a jednostranných
 • Systémová bednění vodorovných konstrukcí nosníková (nákres, postup montáže a demontáže – vhodnost nasazení dle konkrétních podmínek, zásady řešení záběrů)
 • Základní tesařské spoje
 • Základní montážní procesy krovu
 • Pracovní postup montáže vaznicového krovu
 • Nejdůležitější zásady BOZP při montáži krovu
 • Minimální sklon střechy s plechovou krytinou na dvojitou stojatou drážku
 • Minimální sklon pro krytiny z pálené tašky, betonové tašky, plechu
 • Způsob provedení náhrady vyřezané části vazného trámu při rekonstrukci krovu
 • Obvyklé způsoby pájení u klempířských prací
 • Příčky – funkce, požadavky na příčky, dělení z hlediska účelu, konstrukce a akustické izolace
 • Dělení příček z hlediska technologického
 • Způsoby připojení příčky k nosné konstrukci, prvotní a druhotné namáhání, vliv tvarových změn nosné konstrukce, vliv přitěžování
 • Tuhé, elastické a kluzné připojení příčky k nosné konstrukci, funkce a způsob provedení
 • Vazba jednoduché příčky
 • Kotvení jednoduché příčky, specifikace u zalomených příček
 • Kotvení násobné příčky
 • Druhy přímého a nepřímého spojení dílců montovaných příček
 • Postup montáže klasické montované příčky
 • Kontrola jakosti příček
 • Projektová příprava kontaktního zateplovacího systému – obsah projektu
 • Stavební připravenost objektu pro realizaci kontaktního zateplovacího systému
 • Stavební připravenost podkladu pro realizaci kontaktního zateplovacího systému
 • Kontaktní zateplovací systém – používané izolační materiály
 • Kontaktní zateplovací systém – používané lepící hmoty, hmoždinky, doplňkové profily a armovací tkaniny
 • Kontaktní zateplovací systém – používané vnější omítky
 • Postup realizace kontaktního zateplovacího systému, zásady lepení izolantu, umístění a počet kotev, ukotvení výztužné tkaniny, provedení povrchové úpravy
 • Rozdělení keramických obkladů
 • Odolnost keramického obkladu proti mrazu – nasákavost, druh obkladu, účel použití
 • Dělení keramických obkladů podle povrchové úpravy, včetně hlediska drsnosti povrchu
 • Stavební připravenost objektu pro realizaci vnitřního keramického obkladu
 • Stavební připravenost podkladu pro lepení keramického obkladu – specifické podmínky pro betonový podklad
 • Obecný postup realizace vnitřního keramického obkladu lepením
 • Druhy dilatačních spár v obkladu – dělení, popis, funkce
 • Skladba zavěšeného (bezkontaktního) fasádního pláště – popis, funkce
 • Realizace tenkovrstvých omítek – skladba, tloušťka vrstev, provedení, technologické přestávky
 • Realizace sanačních omítek – skladba, tloušťka vrstev, provedení, technologické přestávky
 • Realizace tepelněizolačních omítek – skladba, tloušťka vrstev, provedení, technologické přestávky
 • Stavební připravenost podkladu pro omítání sanační omítkou
 • Podlahy – jednotlivé vrstvy a jejich požadované funkce
 • Podkladní vrstvy podlah – dělení, provedení, požadavky
 • Nášlapné vrstvy podlah – dělení, provedení, požadavky
 • Betonová mazanina – popis, funkce, provedení, tloušťka vrstvy
 • Cementový potěr – popis, funkce, provedení, tloušťka vrstvy
 • Betonová mazanina – provedení adhezního můstku
 • Postup realizace betonové mazaniny (od uložení až po ošetřování)
 • Staveništní doprava betonové směsi – druhy, mechanizace
 • Úprava povrchu betonové mazaniny – vyhlazení, mokrý způsob, suchý způsob, nášlapná vrstva
 • Anhydritový potěr – popis, provedení, tloušťka vrstev, ochrana povrchu, dilatace
 • Výrobní proces ve stavebnictví jako systém. Hlavní zásady a termíny. Vlastnosti výrobního procesu objektu a investičního celku a rozdíly oproti průmyslové výrobě
 • Stavba, objekt, stupeň rozestavěnosti, technologická etapa, konstrukce, konstrukční prvek jakožto výrobky. Klasifikace a třídění stavební produkce
 • Prostorová struktura objektového procesu. Pracovní prostor celkový, minimální, součinitel pracovní fronty. Znázornění prostorové struktury objektového výrobního procesu – technologické schéma. Směr stavebních procesů. Rozdělení na prostorové výrobní části – úseky, záběry
 • Návrh a posouzení zdvihacích prostředků
 • Technologická struktura stavebního procesu. Rozdělení stavebních procesů dle technologické struktury. Znázornění technologické struktury objektového procesu, technologický rozborový list, technologický normál (rozbor)
 • Výkaz výměr, rozpočet a výrobní kalkulace jakožto základ pro stavebně technologickou analýzu
 • Časová struktura objektového procesu. Pracnost, norma času, výpočet doby činnosti. Doba rozvinutí agregovaných procesů. Základní vazby mezi procesy a jejich časové hodnoty. Znázornění časové struktury – harmonogram (Ganntův graf), časoprostorový graf, bilancování zdrojů v čase
 • Technologické etapy a jejich charakteristiky pro sourodé a nesourodé objekty (Pracovní předměty, pracovní prostředky, pracovní síly, činnosti, výrobní (pracovní) prostor, výrobky, meziprodukty, vnější vlivy, jiné důležité vlastnosti
 • Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty.
 • Dlouhodobé a krátkodobé (operativní) plánování. Studie postupu důležitých procesů
 • Řízení kvality a její kontrola při stavění, kontrolní a zkušební plány
 • Využití modelů výrobního procesu objektu a stavby pro nabídku a projektové řízení
 • Zásady výstavby sourodých investičních celků. Základní období výstavby (přípravných prací, hlavní výstavby). Územní a prostorové členění sourodých investičních celků, určení směru postupu, dělení na výstavbové skupiny
 • Zásady výstavby nesourodých investičních celků. Základní období výstavby (přípravných prací, hlavní výstavby). Územní a prostorové členění nesourodých investičních celků, určení směru postupu, dělení na výstavbové části, minimální výrobní komplex, rozhodující termíny při výstavbě
 • Sourodé a nesourodé investiční celky, komplexní stavební proces, jeho členění, základní dokumenty pro jeho modelování pomocí stavebně technologického projektu
 • Uplatnění proudové metody stavění při stavění investičních celků v tržních podmínkách. Základní principy proudu, jeho znázornění, struktury a parametry.
 • Řídící proces, pracovní fronta, časový modul, vyvažování a kloubení proudů, kritické přiblížení proudů, výpočet kritického místa při změně směru proudu, výpočet doby různých proudů
 • Modelování procesu výstavby pomocí síťových grafů. Obecný graf a síťový graf. Metoda kritické cesty, výpočet síťového grafu, rezervy. Hranově a uzlově definovaný síťový graf. Kritické zhodnocení metody kritické cesty
 • Využití síťové analýzy ve stavebnictví. Metoda BKN (stavebnicové síťové plánování) a STSG (stavebně technologický síťový graf) s využitím uzlově definovaného síťového grafu, princip funkce a využití jednotlivých druhů vazeb ve stavebně technologickém síťovém grafu
 • Typové síťové grafy a možnost jejich modifikace. Stavebnicové skládání modelů výstavby objektů do modelu výstavby investičního celku. Dokumenty vyplývající ze síťového grafu (technologický normál, harmonogram, ČPG, bilanční grafy, kontrolní a zkušební plán)
 • Využití počítačů pro modelování realizace investičního celku
 • Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Základní dělení ZS, principy návrhu provozního, sociálního a doplňujícího zařízení staveniště.
 • Kritéria a metodika projektování ZS v podmínkách tržního hospodářství.
 • Zásady organizace výstavby jakožto část projektové dokumentace pro stavební povolení – řešení, náplň

Doporučená literatura:

 • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, FSv ČVUT Praha, 1999
 • Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, Academia Praha, 2003
 • Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce 1, STU Bratislava, 2002
 • Musil, F., Popenková, M. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce 2, STU Bratislava, 2004
 • Zapletal, I., Gašparík, J. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce 3, STU Bratislava, 2006
 • Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno, 2003
 • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou, 2000
 • Pinkava, M., Votrubová, M.: Mechanizace a provádění staveb – Výstavba investičních celků, FSv ČVUT Praha, 1980
 • Lounek, J.: Technologie staveb II – Výstavba objektů, FSv ČVUT Praha, 1991
 • Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb, VUT Brno, 1997
 • Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb – multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha, 2005