Úvod Výuka Bakalářské a diplom. práce Jak uvádět bibligrafické citace

Jak uvádět bibligrafické citace

Informace pro uvádění použité literatury v bakalářských a diplomovích pracích:

Vytváření bibliografických citací
Převzato z Kurzu informační výchovy, oddělení knihoven VIC ČVUT

Bibliografické citace uvedené obvykle na konci odborného textu (publikace) jsou významnou informací pro čtenáře i recenzenty či jiné posuzovatele publikace, např. oponenty. Souhrnem lze uvést 3 hlavní důvody, proč citovat použitou literaturu:

 • dokázat vlastní znalost tématu
 • odkázat čtenáře na další literaturu
 • dodržet autorskou etiku a zákon o autorských právech

Jak zpracovat bibliografické citace?

Citování použité literatury představuje jednak vytvoření bibliografické citace – popis publikace, který musí publikaci jednoznačně identifikovat, aby byla vyhledatelná (např. v knihovním katalogu, v knihkupectví, v časopisu atd.). Dále je potřeba vytvořit soupis (seznam) těchto záznamů a seřadit ho určitým způsobem. Ve vlastním textu se pak umístí odkazy na příslušné publikace v seznamu v místě, kde např. použijete myšlenku příslušného autora, popisujete jeho metodu nebo se odvoláváte na jeho výsledky.

Citování tedy zahrnuje 3 základní kroky:

a) Vytvoření bibliografických citací:

Příklad:

 • UHLÍŘ, Zdeněk. Digitalizace, fakta, paradigmata. Ikaros [online]. 2001, č. 9
  [cit. 2001-09-03]. Dostupný na WWW:

b) Uspořádání jejich soupisu:

Příklad:

 • 1. NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. Přel. Petr Koubský. Praha : Management Press : Softwarové noviny, 2001.
 • 2. BOHAČKOVÁ, Kamila. Nosiče DVD začínají nabízet program na celý den. Hospodářské noviny, 18. 7. 2001.
 • 3. KOUBSKÝ, Petr. Zatčení ruského programátora ve Spojených státech ukazuje… Lidové noviny, 26. 7. 2001.
 • 4. ČERMÁK, Miloš. Řekni heslo! Reflex, 2001, č. 33, s. 40.
 • 5. BERANOVÁ, Lucie. Kalifornský soud potěšil zbrojaře. Hospodářské noviny, 8. 8. 2001.
 • 6. KLAUS, Václav. Případ Philip Morris. Hospodářské noviny, 20. 7. 2001.
 • 7. ZLATUŠKA, Jiří. Philip Morris, Klaus a internet. Hospodářské noviny, 25. 7. 2001.

c) Odkazování v textu na bibliografické citace v soupisu:

Příklad:

 • Do češtiny byla konečně díky Petru Koubskému přeložena takřka kultovní kniha Nicholase Negroponta Being Digital1. Doporučuji ji každému; dá se v ní číst na přeskáčku i opakovaně a je psána lehce a stravitelně.

Od začátku práce je třeba vědět, že odkaz v textu musí korespondovat s bibliografickými citacemi v seznamu.

Bibliografické citace - příklady podle normy ČSN ISO 690:

a) Monografie:

Prvky popisu:

Autor. Název. Podřízená odpovědnost (tj. překladatel, editor, ilustrátor apod.). Podnázev. Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN.

Pokud je autorů více než tři, uvádí se jeden, dva, nebo tři první (jména se oddělují středníky) a přidá se et al. (tj. a jiní). První vydání se nemusí uvádět.

Příklad:

 • MELOUN, Milan; MILITKÝ, Jiří. Statistické zpracování experimentálních dat : v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech přírodních, technických a spo lečenských věd. 2. vyd., v East Publishing první. Praha : East Publishing, 1998. 839 s. ISBN 80-7219-003-2.
 • SOLOMON, Lanny M.; VARGO, Richard J.; WALTHER, Larry M. Financial Accounting. 2nd ed. St. Paul : West Publishing Co., 1989. 788 s. ISBN 0-314-70385-3.
 • MYKISKA, Antonín. Spolehlivost technických systémů. Praha : ČVUT, 2000. 177 s. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02079-7.

b) Článek v časopisu:

Prvky popisu:

Autor. Název. Název zdrojového dokumentu (noviny, časopis), rok, ročník, číslo svazku, rozsah (strana od do). ISSN není povinné.

Příklad:

 • VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 84-85. ISSN 0375-8842.
 • KREN, Lawrence. Shake hands with a robot. Machine Design, February 2001, vol. 73, no. 3, p. 88-91. ISSN 0024-9114.

c) Článek ve sborníku:

Prvky popisu:

Autor. Název (článku). Autor. In Název (zdrojového dokumentu = sborníku). Vydání (první vydání se nemusí uvádět). Nakladatelské údaje (místo, nakladatel), rok. rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) není povinné.

Příklady:

 • MACÍK, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.-17. března 2000. Ed. František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7.
 • FAZEKAS, Francis. Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Edit. by I. Zobory. Budapest : Technical University, c1998, p. 477-483. ISBN 963-420-635-2.

d) Patent:

Prvky popisu:

Přihlašovatel. Název vynálezu. Podřízená odpovědnost. Poznámky (např. mezinárodní klasifikace). Identifikace dokumentu: Země nebo vydávající úřad. Druh patentového dokumentu. Číslo. Datum vydání.

Příklad:

 • NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu: Jiří KOSE. Int Cl6 C 10 B 27/06. Česká republika. Patentový spis 279967. 29.12.1990.

Bibliografické citace elektronických dokumentů:

a) Elektronické monografie, databáze a počítačové programy:

Prvky popisu:

Primární odpovědnost (autor, spoluautor). Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN).

Příklady:

 • VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha : Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 2001-03-23]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW:
  < http://enlil.ff.cuni.cz/WWW/cz/scripta/monog/bisutun/1250/titul.htm >
 • Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [online]. 3rd ed. New York : John Wiley, 1984 [cit. 3. ledna 1990]. Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).
 • AXWORTHY, Glenn. Where in the World is Carmen Sandiego? [disketa]. Verze pro IBM/Tandy. San Rafael (Calif.): Broderbund software, 1985. 1 počítačová disketa; 5 1/4 palce. Doprovod. mat.: 1986 World Almanac and Book of Facts. Požadavky na systém: IBM/Tandy kompatibilní; 128 kB RAM, MS DOS řady 2.0, 3.0; grafický adaptér. Návrh: Gene Portwood and Lauren Elliot.

b) Elektronický časopis:

Prvky popisu:

Název. Druh nosiče. Vydání. Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (ISSN).

Příklady:

 • Chip [online]. Praha : Vogel Publishing, 1999. [cit. 15. ledna 2002]. Měsíčník. Dostupné na WWW:
  < http://www2.chip.cz/3/ >.
 • Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha : Ikaros, 1997. [cit. 19. března 2001]. 10x ročně. Dostupné na WWW: < http://www.ikaros.cz/>. ISSN 1212-5075.

c) Článek v elektronickém časopisu:

Prvky popisu:

Autor. Název. Název časopisu. Druh nosiče. Vydání. Označení čísla. Datum aktualizace/revize. Datum citování. Dostupnost.

Příklady:

 • CHURÁ, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001 [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW:
  < http://www.chip.cz/texty/2001_1/0319/alt.shtml >.
 • VOJTÁŠEK, Filip. Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF. Ikaros [online]. 2001, č. 3 [cit. 2001-01-03]. Dostupný na WWW: < http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208261 >. ISSN 1212-5075.

d) Článek v elektronickém sborníku z konference:

Prvky popisu:

Autor. Název. In Název sborníku. Místo a datum konání. Druh nosiče. Rok vydání. Datum citování. Lokace.

Příklad:

 • PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23. – 25. května 2000. Sborník [online]. 2000. [cit. 19. března 2001]. Dostupný z WWW:
  < http://www.inforum.cz/inforum2000/index.htm >.

Bibliografické citace speciálních druhé dokumentů:

Disertační práce, výzkumné zprávy, normy a firemní literatura se popisují obdobně jako monografie podle normy ČSN ISO 690, u disertačních prací se však doplňuje údaj o druhu práce do podnázvu (za dvojtečku) a u výzkumných zpráv se v podnázvu (za dvojtečku) uvádí druh zprávy.

a) Disertační práce:

Prvky popisu:

Autor. Název práce : označení druhu disertace - kandidátská, doktorská. Místo vydání. Název vysoké školy. Rok vydání. Počet stran.

Příklad:

 • VYCHODIL, M. Přesné opracování křehkých materiálů diamantovými nástroji : kandidátská disertace.
 • Praha : ČVUT Fakulta strojní, 1989. 127 s., 6 příl.

b) Výzkumné zprávy:

Prvky popisu:

Autor. Název práce : označení druhu zprávy. Místo vydání. Vydavatel. Rok vydání. Počet stran.

Příklad:

 • UBRÁ, Olga; LIDICKÝ, Bernard. Dynamický výpočtový model sekundárního okruhu JE VVER 440 : výzkumná zpráva. Praha : ČVUT Fakulta strojní, 1989. 44 s., 6 příl.

c) Normy

Prvky popisu:

Označení normy. Třídící znak. Název normy. Rok vydání (ne rok schválení nebo účinnosti!).

Příklad:

 • ČSN IEC 79-16 (33 2325). Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním. 1995.

d) Firemní literatura:

Prvky popisu:

Název firmy. Sídlo firmy. Název publikace. Rok vydání. Počet stran.

Příklad:

 • VAN DER GRINTEN N.V., Venlo: die "Océ" 1400 - das hervorragende elektrostatische Kopiergarät. b.r. 1992. 6 s.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura - obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů.

ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části - stanovuje způsoby citování elektronických monografií, databází a počítačových programů a jejich částí, elektronických seriálových publikací (časopisy) a jejich částí (články), elektronických nástěnek, diskusních fór a elektronických zpráv a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro online dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti.

Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. [online]. © Eva Bratková, 2006 [cit. 2008-05-27].
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Dostupný z WWW: < http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf >

Bibliografické citace. [on-line].[cit. 2008-05-30]. Praha: Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven. 2002. Kurz informační výchovy, 2. stupeň. Dostupný z WWW:
< http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace.html >

Bibliografické citace [online]. ČVUT v Praze. © 1996-2008 VIC - oddělení knihoven [cit. 2008-05-27]. Část volitelného předmětu Informační zdroje. Dostupný z WWW: < http://knihovny.cvut.cz/vychova/vyuka-fs/diplomka.html >

Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. © Eva Bratková, 1996-2008 [cit. 2008-05-27]. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Dostupný z WWW: < http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html >

LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha : Kamil Mařík – Professional Publishing, 2008. 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1.


Použitá literatura:

Kurz informační výchovy. Bibliografické citace. [on-line].[cit. 2008-05-29]. Praha: Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven. 2002. Dostupný z WWW:
< http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace.html >


Zpracovala: Marcela Dubnová
Datum: 8.5.2008