Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb C

Technologie staveb C (122TSC)

Plán přednášek:

1. Přednáška - Úvod do problematiky

Organizace předmětu, seznámení s podklady a dostupnými zdroji. Základní zákonné předpisy (zákony nařízení vlády, vyhlášky, normy atd). Náklady v průběhu životnosti investičního celku, možnosti ovlivnění těchto nákladů. Požadavky na užívání a údržbu. Základní pojmy podle stavebního zákona a dalších vyhlášek a nařízení vlády. Vývojový diagram realizace zakázky (od záměru projektu až po kolaudační rozhodnutí). Základní pojmy technologické struktury (etapy, úseky, záběry, procesy, pracnost, časové a časo-prostorové záznamy).

2. Přednáška - Pohony, principy pohonů a stroje pro zemní práce (rypadla, nakladače, dozery)

Jednoduché stroje – klín, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, páka, nůžky, kladka, šroub. Převody. Motory – spalovací (vznětové, zážehové), hydraulické, vzduchové, elektromotory. Zásady volby stojů pro zemní práce. Stroje pro ZS a zahájení stavby. Staveniště při zemních pracích. Rypadla hlavní typy – nářadí, podvozky. Dozery, angledozery, tiltdozery, kolové dozery. Nakladače. Teoretický – technický – provozní a skutečný výkon stroje. Pracovní cyklus dopravy, kapacita a počet dopravních prostředků. Výběr a objem lopaty, těžba hluboké jámy.

3. Přednáška - Zemní práce - vykopávky, třídy těžitelnosti, pažení

Třídy těžitelnosti podle ČSN, klasifikace zemin podle rozpojitelnosti a pevnosti v tlaku. Třídy těžitelnosti – klasifikace podle zpracování pomocí mechanizace. Druhy vykopávek (rýha, šachta, jáma, odkopávka, prokopávka), násypy, zásypy, obsypy. Vysušování a zhutnitelnost zemin. Pažení – zemní tlak na pažení, typy pažících systémů. Pažení příložné, zátažné, hnané, pažící boxy, pažení záporové, kotvení pažení, štětovnicové pažení. Odvodnění stavební jámy.

4. Přednáška - Stroje pro úpravu ploch a zlepšování podkladů. Demolice, recyklace

Návrh strojů pro přepravu výkopku. Grejdry – použití, konstrukce, možnosti. Skrejpry - použití, konstrukce, možnosti. Frézy. Hutnění – principy, zhutňovací prostředky, pěchy, desky, válce, zkoušky hutnění - Proctor, CBR, vliv vody na hutnění. Vibrace – oscilace, návrh hutnícího stroje. Životnost  - trvanlivost, technologie demolic. Faktory výběru technologie a techniky. Demoliční  technika, BOZP. Recyklace betonů, recyklace asfaltových vozovek.

5. Přednáška - Speciální zakládání, zajištění stavebních jam

Stavební jáma netěsněná – těsněná, pažená jáma. Postup výstavby zápory. Piloty vrtané a ražené, pilotovací soupravy – technologie, vrtná hlava, piloty beraněné, zavrtávané, předrážené, mikropiloty - obturátor. Pažící zařízení – jádrovnice, duté vrtáky – bentonitové pažení, průběžný vrták. Zápory a kotvení, mikrozápory. Podzemní stěny, provádění podzemních stěn – lamely, armování, betonáž, bentonitové hospodářství. Lanové drapáky, hydraulické drapáky, hydrofrézy. Trysková injektáž, MIP, CSM, štětové konstrukce.

6. Přednáška - Bednění

Bednění – předpisy, normy, zdroje. Tradiční bednění a použití tradičního bednění. Systémová bednění – dělení, základní prvky pro svislé bednící dílce a materiál plášťů bednění. Rámové bednění – dílce, spojování, manipulace, řešení detailů. Jednostranné, oboustranné bednění, bednění sloupů. Nosníkové bednění – manipulace, nasazení, využití pro svislé nosné konstrukce. Pracovní lávky. Bednění vodorovných konstrukcí – stojky, věže. Prvkové stropní bednění. Padací hlavy. Bednící stoly.

7. Přednáška - Výroba, doprava a zpracování betonu

Výroba betonu, betonárny horizontální a vertikální. Konzistence betonu a její kontrola. Technologické pochody při betonáži. Doprava betonu mimostaveništní, autodomíchávače. Doprava betonu po staveništi, rozdělovací výložníky, mobilní čerpadla betonu, dopravní pásy. Jeřáb a koš na beton – bádie. Ukládání a zpracování betonu, pracovní spáry - návrh, chyby při zpracování. BOZP – práce ve výškách, ochranná pásma. Povrchové úpravy – hlazení betonu ruční strojní. Ošetřování betonu – vliv na dobu zrání. Chlazení betonu. Recyklace betonu. Bezodpadová technologie výroby betonu.

8. Přednáška - Betonáž a armování

Armování – Rovnání, stříhání, ohýbání, svazkování, expedice, transport, skladování, vázání. Prefabrikace výztuže – armokoše. Vylamovací výztuž. Dodatečná výztuž. Postup betonáže, podmínky pro betonáž. Pohledový beton – požadavky, předpisy na výrobu. Přizpůsobení bednících prvků, úprava detailů. Samozhutnitelný beton – složení, kontrola konzistence, použití.

9. Přednáška - Doprava mimostaveništní a vnitrostaveništní

Doplnit!!!

10. Přednáška - Jeřáby, zdění

Doplnit!!!

11. Přednáška - Lešení, ostatní procesy

Doplnit!!!

12. Přednáška - 

Doplnit!!!

Název Velikost Typ Stáhnout
01 Úvod a základní pojmy 2.33 MB pdf Uložit soubor
02 Principy a pohony stavební mechanizace 3.36 MB pdf Uložit soubor
03 Zemní práce 16.34 MB pdf Uložit soubor
04 Rypadla, nakladače a dozery 7.24 MB pdf Uložit soubor
05 Stroje pro úpravu a zlepšování ploch 5.45 MB pdf Uložit soubor
06 Bednění železobetonových konstrukcí 13.79 MB pdf Uložit soubor
07 Tlak čerstvého betonu na svislé stěny bednění 1 MB pdf Uložit soubor
08 Armování železobetonových konstrukcí 2.59 MB pdf Uložit soubor
09 Výroba a ukládání betonu 12.08 MB pdf Uložit soubor
10 Samozhutnitelný beton 1.89 MB pdf Uložit soubor
11 Pohledový beton 7.49 MB pdf Uložit soubor
12 Lešení 4.64 MB pdf Uložit soubor
13 Výtahy a jeřáby 19.76 MB pdf Uložit soubor
14 Zdění hrubé stavby 2.97 MB pdf Uložit soubor
17 Zdění při dokončovacích pracech 4.05 MB pdf Uložit soubor
18 Příčky 3.55 MB pdf Uložit soubor
19 Malty pro omítky, doprava a aplikace 1.26 MB pdf Uložit soubor
20 Vnitřní omítky 2.6 MB pdf Uložit soubor
21 Vnější omítky 2.24 MB pdf Uložit soubor
22 Kontaktní zateplovací systémy 4.99 MB pdf Uložit soubor
23 Obklady 869.57 KB pdf Uložit soubor
24 Podlahy 2.08 MB pdf Uložit soubor
25 Produktivita práce 454.55 KB pdf Uložit soubor
26 Objekty a investiční celky 3.1 MB pdf Uložit soubor
27 Nesourodé invesiční celky 711.49 KB pdf Uložit soubor