Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb L1

Technologie staveb L1 (122TS1)

Vyhledejte ve svémokolí běžnou stavbu (nikoli rodinný dů), seznamte se s provozem na staveništi a sledujte zvolené procesy. na základě těchto poznatků (a litaratury) vypracujte dvě úlohy (v příloze dole).

Co má cvičící vysvětlit a ukázat studentům:

Cvičení "Zemní práce":

 • Vysvětlit smysl a obsah cvičení.
 • Vysvětlit, co budou studenti cvičit (že zemní práce včetně výkresu výkopů je většinou součástí dodavatelské dokumentace a proč tomu tak je).
 • Výkres výkopů – vysvětlit co to je a jak vypadá půdorys (je to vlastně pohled shora na dokončený výkop) a kudy se vedou řezy (tak, aby co nejvíce objasnily tvar výkopů včetně řezu budoucí rampou a paženími).
 • Výkres výkopů – jaké zvolit měřítko (1: 200, lépe 1: 100) a jak se dle normy kreslí (cvičící nakreslí na tabuli kus půdorysu a řezu), vysvětlit zejména pojem hlavní a vedlejší figura, jak se zakreslují budoucí konstrukce do půdorysu a řezu a jak se kreslí pažení, jak a co se kótuje.
 • Výkres výkopů – vysvětlit kde pažit a kde svahovat (včetně svislých stěn. – 150 a 130 cm a s ohledem na geologii).
 • Výkres výkopů – vysvětlit návrh sklonu svahů (podle úhlu vnitřního tření a zjednodušeně podle tabulek – ukázat na příkladech), vysvětlit jak změnit sklon podle změny geologie s ohledem na budoucí hloubkové úrovně.
 • Výkres výkopů – vysvětlit jak rozšířit a tvarovat výkop při realizace patky do otevřeného výkopu , do bednění a na podkladovou mazaninu (jednostupňová a dvoustupňová patka).
 • Výkres výkopů – rozšíření u stěny při realizaci svislé izolace po provedení svislé (betonové) stěny a naopak (viz další bod).
 • Výkres výkopů - rozšíření u stěny při realizaci svislé izolace před svislou stěnou (v první fázi k zčištěnému výkopu provedena přizdívka s omítkou, dále izolace proti vodě a závěrem svislá konstrukce.
 • Sejmutí ornice – vysvětlit rozsah sejmutí (veškeré plochy dotčené stavební činností – nejen v místě výkopu), tloušťka vrstvy a skladování (výška a tvar skládky, doba uložení) a umístění skládky na staveništi.
 • Sejmutí ornice – kolik odvézt a na kolik dimenzovat skládku (vše odvézt, vše skladovat či skladovat to, co se později znovu využije).
 • Při řešení základové spáry upozornit na roznášení zatížení od základů.
 • Vysvětlit výpočet výkazu výměr (podle tříd těžitelnosti, použitého mechanizmu nebo ručně, typ výkopu /jáma, šachta, rýha/) a s ohledem na hloubkové úrovně.
 • Ruční začištění – co začišťujeme a v jaké tloušťce.
 • Vysvětlit způsob vytyčování polohopisného a výškopisného při jednotlivých fázích realizace výkopů (sejmutí ornice, výkop hlavní jámy dle hloubkových úrovní, výkop budoucích základových konstrukcí), umístění laviček a jejich konstrukce.
 • Vysvětlit výběr vhodných mechanizmů pro těžbu (sejmutí ornice, hlavní výkop, výkop budoucích základů). Zaměřit se nejprve na DRUH, potom typorozměr a na závěr teprve konkrétní stroj (značka).
 • Vysvětlit návrh odvozních prostředků (podle těžícího mechanizmu, vzdálenosti a ostatních podmínkách, jako podíl dopravy na silnici a v terénu) vysvětlit návrh vhodného počtu k těžícímu stroji.
 • Posoudit technickou vhodnost navržených mechanizmů.
 • Posoudit vhodnost navrženého pažení a zkontrolovat detailní vykreslení.
 • Posoudit vhodnost navrženého odvodnění.
 • Vysvětlit návrh meziskládek ornice a výkopků určených k následnému využití.
 • Vysvětlit návrh a zakreslování jednotlivých hloubkových úrovní.
 • Vysvětlit varianty řešení dopravních ramp do jednotlivých hloubkových úrovní výkopů (a event. figur), vysvětlit sklony ramp, poloměry zatáček a šířky ramp (s rozšířením v zatáčkách), umístění výjezdu ze stavby.
 • Vysvětlit princip rozdělení výkopiště (staveniště) na více pracovišť a využívání možností souběhu procesů ke zkracování celkové doby provádění prací.
 • Vysvětlit výpočet doby trvání jednotlivých procesů (z výkonových norem, z kalkulací, výpočtem).
 • Nakreslit vzorový harmonogram a vysvětlit způsob jeho tvorby.
 • Posoudit vhodnost navržených mechanizmů z hlediska ekonomického s ohledem na dobu nasazení.

Cvičení "Betonářské práce":

 • Vysvětlit obsah a smysl cvičení.
 • Vysvětlit rozdělení svislých konstrukcí na záběry včetně konstrukčních variant napojení jednotlivých záběrů a nejvhodnější místa napojení.
 • Na příkladu ukázat dobu trvání práce na záběru svislých konstrukcí včetně technologických přestávek.
 • Vysvětlit rozdělení vodorovných konstrukcí na záběry u nespojité stropní konstrukce a zejména u spojité stropní konstrukce včetně nejvhodnějších míst napojení (odůvodnit z hlediska namáhání ohybovým momentem a smykem).
 • Na příkladu ukázat dobu trvání záběrů vodorovných konstrukcí včetně technologických přestávek.
 • Vysvětlit vazbu svislých a vodorovných konstrukcí dle záběrů na příkladech (jedna komplexní četa, první četa realizující svislé konstrukce a druhá vodorovné, specializované čety, vysvětlit složení jednotlivých čet, ukázat správnou obratovost bednění s minimalizací prostojů čet.
 • Vysvětlit výpočet doby trvání jednotlivých procesů (z výkonových norem, z kalkulací, dle údajů výrobců, odborným odhadem).
 • Ukázat na příkladech výpočet vodorovného tlaku čerstvého betonu na stěny bednění.
 • U vodorovných konstrukcí ukázat návrh vzdálenosti jednotlivých prvků (prvkové – nosníkové bednění), ukázat posouzení podpěrné konstrukce.
 • Na příkladu vysvětlit řešení časoprostorového grafu ve variantách (stěnová konstrukce a skelet, deskový a trámový strop) při různém nasazení čet (jedna komplexní četa, první četa realizující svislé konstrukce a druhá vodorovné, specializované čety).
 • Nakreslit ukázku nasazení bednění svislých konstrukcí (sloup a stěna) uvnitř půdorysu a u obvodu objektu (kde jsou nutné pomocné konstrukce – např. lávky) v půdorysu, pohledu a příčném řezu u bednění prvkového (nosníkového) a rámového.
 • Nakreslit ukázku nasazení bednění vodorovných konstrukcí (deskový a trámový strop) v půdorysu a obou řezech (včetně řešení u stěny či sloupu a okraje) u prvkového (nosníkového) a rámového bednění.

Cvičení "Zvedací prostředek (jeřáb)":

 • Vysvětlit obsah a smysl cvičení.
 • Vysvětlit vhodnost nasazení věžového jeřábu a autojeřábu podle podmínek (půdorysné rozměry objektu, výška, hmotnosti břemen, doba nasazení a doba využití).
 • Nakreslit graf dosahu a nosnosti pro věžový jeřáb a autojeřáb a vysvětlit posouzení nosnosti a dosahu jeřábu.
 • Nakreslit objekt (v půdorysu a řezu) a vzorové umístění jeřábu věžového (stabilní postavení a na jeřábové dráze) a autojeřábu..
 • U věžového jeřábu s jeřábovou dráhou vysvětlit návrh délky jeřábové dráhy.
 • Vysvětlit minimální vzdálenost od objektu (zejména protizávaží u autojeřábu a věžového jeřábu s otočnou věží.
 • U autojeřábu vysvětlit dosah opěr a vzdálenost výložníku od objektu.
 • Vysvětlit minimální vzdálenost u podsklepeného objektu.
 • Vysvětlit návrh nutného počtu jeřábů.
 • Posoudit vhodnost návrhu z hlediska technických parametrů, ekonomických nároků a počtu zvedacích prostředků.

Soubory ke stažení:

Název Velikost Typ Stáhnout
Zadání č. 1 - zemní práce 779.07 KB pdf Uložit soubor
Zadání č. 2 - železobetonářské práce 464.49 KB pdf Uložit soubor
Zadání č. 3 - návrh jeřábu 211.67 KB pdf Uložit soubor
Pomůcka - řízení výstavby 1.55 MB pdf Uložit soubor
Zdění 267.45 KB pdf Uložit soubor