Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb L1

Technologie staveb L1 (122TS1)

Postup zkoušky:

1. Krátký test:

Celková doba trvání testu je 15 – 20 minut, odpovědi musí být proto stručné a výstižné. Zkoušený, který je v testu hodnocen F ve zkoušce nepokračuje a je celkově hodnocen klasifikačním stupněm F. Při vypracovávání testu nesmí zkoušený kromě čistého nepopsaného papíru (A4), psacích potřeb a kalkulačky použít žádné další pomůcky. Odpověď je hodnocena pouze jako správná, nesprávná nebo částečně správná. Otázky obdrží zkoušený vytištěné, nebo budou promítnuté. Zkoušený bude odpovídat podle pořadí (1 – 10), otázku označí číslem a bude následovat odpověď, otázku nebude opisovat.

Hodnocení testu: (s ohledem na dosavadní výsledky upraveno)

 • A: 9 - 10 správných odpovědí
 • B: 8 - 8,5 správných odpovědí
 • C: 7 - 7,5 správných odpovědí
 • D: 6 - 6,5 správných odpovědí
 • E: 5 - 5,5 správných odpovědí
 • F: méně než 5 správných odpovědí (to snad ani nelze).

Otázky v testu budou náhodně vybrány z níže uvedených, přičemž číselné údaje (rozměry, doba atp.) v jednotlivých (níže uvedených) otázkách či názvy budou při testu pozměněny.

Otázky pro krátký test:

Legislativa:

 • Dokumentace pro provádění stavby slouží ze zákona (k čemu)
 • Dokumentaci realizační je ze zákona povinen vypracovat (kdo z partnerů ve výstavbě)
 • Obstarat koordinátora je ze zákona povinností (kdo z partnerů ve výstavbě)
 • Kdy (za jakých podmínek) musí být ze zákona stavební dozor
 • Kdy (za jakých podmínek) musí být ze zákona technický dozor stavebníka
 • Kdy (za jakých podmínek) musí být ze zákona autorský dozor
 • Vyjmenujte odlišnosti (ze zákona) u projektu k ohlášení a projektu ke stavebnímu povolení
 • Vyjmenujte odlišnosti (ze zákona) u projektu k oznámení a projektu ke stavebnímu povolení
 • Vyjmenujte odlišnosti (ze zákona) u projektu k ohlášení a projektu k oznámení
 • Jakou kvalifikaci (ze zákona) musí mít stavbyvedoucí
 • Jakou kvalifikaci (ze zákona) musí mít stavební dozor
 • Jakou kvalifikaci (ze zákona) musí mít technický dozor stavebníka
 • Kdy (za jakých podmínek, pokud vůbec) musí být ve stavebním deníku uvedeny jména a příjmení osob pracujících na staveništi

Zemní práce:

 • Nakreslete a definujte rýhu
 • Nakreslete a definujte šachtu
 • Čím je určena délka svahu nepažené jámy
 • Nakreslete, co je odkopávka
 • Nakreslete, co je prokopávka
 • Vyjmenujte alespoň tři velké výrobce strojů pro zemní práce
 • Nakreslete výložník, násadu a lopatu rypadla s hloubkovou lopatou
 • Na jakých typech podvozku mohou být rypadla
 • Pro šachtu 4x4 m , hloubky 8 m a 3. třídy těžitelnosti navrhněte těžící stroj
 • Na staveništi 300x40 m je zapotřebí skrýt 30 cm ornice a převézt ji po veřejné komunikaci na 2 km vzdálenou skládku. Jakou sestavu strojů pro zemní práce navrhnete
 • Na staveništi 3000x2000 m je zapotřebí skrýt 30 cm ornice a převézt ji po veřejné komunikaci na 2 km vzdálenou skládku. Jakou sestavu strojů pro zemní práce navrhnete
 • Na staveništi 3000x2000 m je zapotřebí skrýt 30 cm ornice a převézt ji po neveřejné komunikaci na 2 km vzdálenou skládku. Jakou sestavu strojů pro zemní práce navrhnete
 • Nakreslete pracovní schéma rypadla s hloubkovou lopatou a popište hlavní části
 • Pro jaké druhy vykopávek je vhodné a pro jaké možné nasazení rypadla s hloubkovou lopatou
 • Nakreslete pracovní schéma rypadla s výškovou lopatou a popište hlavní části
 • Pro jaké druhy vykopávek je vhodné a pro jaké možné nasazení rypadla s výškovou lopatou
 • Nakreslete pracovní schéma rypadel s drapáky (obě varianty) a popište hlavní části
 • Pro jaké druhy vykopávek je vhodné a pro jaké možné nasazení rypadla s drapákem
 • Pro jaké druhy vykopávek je nejvhodnější nasazení dozerů
 • Pro jaké druhy vykopávek je vhodné a pro jaké možné nasazení rypadla s drapákem
 • Nakreslete rypadlo s vlečným korečkem
 • Vyjmenujte pracovní nástroje připojitelné k rypadlu (kromě lopat)
 • Uveďte hmotnost rypadla (odhad) vhodného k těžbě stavební jámy o objemu 8 000 m3 a třídě těžitelnosti 4
 • Jak se těží a odváží zemina ze zcela zapažené jámy, pro níž nelze vybudovat rampu
 • Co to je pažina
 • Uveďte dobu cyklu rypadla s hloubkovou lopatou o objemu lopaty 0.8 m3
 • Jaké podvozky mohou mít rypadla
 • Jak se na stavbu přepraví rypadlo o hmotnosti 32 t?
 • Jaký hodinový výkon rypadla s objemem lopaty 1,0m3 v jámě o objemu 1200 m3 a třídě těžitelnosti 3
 • Proč je po strojní těžbě vždy zapotřebí začistit dno výkopu
 • Nakreslete pracovní nástroj a možnosti pohybu jednotlivých druhů dozerů
 • Nakreslete rozrývací trn a u jakého stroje se používá a k čemu
 • Uveďte vhodné dopravní vzdálenosti při těžbě rypadlem, pásovým nakladačem, dozerem, kolovým nakladačem a skrejprem
 • Nakreslete skrejpr
 • Nakreslete a uveďte, u jakého stroje a k čemu slouží elevátor (u strojů pro těžbu hornin)
 • Nakreslete pracovní nástroj s možnostmi pohybu u grejdru
 • Vypočítejte výkon cyklicky pracujícího rypadla, máte-li zadán teoretický objem lopaty, vliv nakypření (koeficientem či v %), ostatní ztrátové koeficienty (či jejich součin) a teoretickou dobu trvání cyklu (nemusí být zadáno)
 • Vypočítejte výkon cyklicky pracujícího stroje, máte-li zadán teoretický objem lopaty, vliv nakypření (koeficientem či v %), ostatní ztrátové koeficienty (či jejich součin) a teoretickou dobu trvání cyklu (může být zadána fixní doba cyklu a vzdálenost s rychlostmi jízdy tam a zpět)
 • Navrhněte potřebný počet odvozních prostředků (automobilů), máte- li uveden výkon těžícího stroje, dále je zadán teoretický objem korby, nosnost, vliv nakypření (koeficientem či v %), ostatní ztrátové koeficienty (či jejich součin) a teoretickou dobu trvání cyklu (může být zadána pouze vzdálenost s průměrnými rychlostmi jízdy tam a zpět)
 • Vypočítejte výkon kontinuálně pracujícího stroje, máte-li zadány všechny potřebné hodnoty
 • Kolik m3 rýhy hluboké 1,2 m a široké 0,8 m vykope četa 2 pracovníků v soudržné hornině tř. 2 za 1 hodinu
 • Kolik m3 přiveze najednou třínápravový nákladní automobil po veřejné komunikaci (např. T 815)
 • Jakými způsoby je možné určit (vyjmenujte) výkonnost cyklicky či kontinuálně pracujícího stroje
 • Nakreslete kolesové rypadlo
 • Nakreslete korečkové rypadlo
 • Nakreslete násyp a charakterizujte jej
 • Nakreslete zásyp a charakterizujte jej
 • Nakreslete obsyp a charakterizujte jej
 • Vyjmenujte hutnící prostředky
 • Vypočítejte celkový hutnící účinek (válce nebo desky), máte- li zadánu hmotnost výstředníku, excentricitu, počet otáček excentru za časovou jednotku, celkovou hmotnost stroje a účinnou hutnící plochu
 • Nakreslete (v půdorysu, příčném řezu či pohledu z výkopu na pažení) pažení příložné, zátažné, hnané, záporové (vetknuté, rozepřené či kotvené), štětovnicové, z pilotových stěn či podzemních (milánských) stěn (monolitické nebo prefabrikované)
 • Nakreslete postupové kroky výstavby (nebo demontáže) pažení příložného, zátažného, hnaného, záporového (vetknuté, rozepřené či kotvené), ze štětovnic, z pilotových stěn (tečných, rozestouplých nebo překrývajících se) či podzemních (milánských) stěn (monolitických nebo prefabrikovaných)
 • Ve smlouvě o dílo byla dohodnuta doba provádění stavby 12 měsíců, jak dlouho by asi měly trvat zemní (výkopové) práce
 • Na schématu objasněte, jak ovlivní vzájemné postavení rypadla a automobilu pro odvoz zeminy dobu cyklu rypadla
 • Nakreslete postavení rýpadla a automobilu pro odvoz zeminy a směry jejich pohybu při výkopu rýhy pro kanalizaci
 • Jaké je optimální postavení rypadla s hloubkovou lopatou a odvozního prostředku při těžbě rozsáhlé jámy nebo při těžbě zářezu
 • Určete na základě zadaných geologických a pracovních podmínek a druhu a velikosti vykopávky vhodné pažení
 • Nakreslete hydrofrézu
 • Nakreslete v půdorysu schematicky možnosti povrchového odvodnění stavební jámy
 • Nakreslete čerpací jímku

Doprava čerstvého betonu:

 • Kolik m3 betonové směsi přiveze na stavbu třínápravový autodomíchávač po veřejných komunikacích
 • Nakreslete schematicky koš na beton
 • Za jak dlouho musí být zpracován čerstvý beton bez přísad po zamíchání
 • Betonovací koš má objem 0,75m3, s jakým odpovídajícím výkonem při betonáži např. stropní desky můžeme kalkulovat

Svislá a kombinovaná doprava:

 • Nakreslete pracovní lávku závěsnou
 • Nakreslete teleskopický manipulátor
 • Čím se liší stavební výtah pro dopravu materiálu od výtahu pro dopravu osob a materiálu
 • Nakreslete věžový jeřáb s otočnou věží a kyvným výložníkem a vyznačte směry pohybu
 • Nakreslete věžový jeřáb s otočnou věží, vodorovným výložníkem a kočkou a vyznačte směry pohybu
 • Nakreslete věžový jeřáb s neotočnou věží a kočkou a vyznačte směry pohybu
 • Nakreslete věžový jeřáb s labutí šíjí
 • Nakreslete graf dosahu a nosnosti věžového jeřábu
 • Nakreslete graf dosahu a nosnosti autojeřábu
 • Jakou musí mít nosnost jeřáb pro dopravu betonové směsi košem o objemu 0,75 m3
 • Kde má protizávaží věžový jeřáb s otočnou věží a kyvným výložníkem
 • Kde má protizávaží věžový jeřáb s neotočnou věží a vodorovným výložníkem s kočkou
 • Kde má protizávaží věžový jeřáb s otočnou věží, vodorovným výložníkem s kočkou a s pojezdem
 • Ve kterých případech je nutné na staveništi umístit jeřáb již při výkopu stavební jámy
 • Vyjmenujte alespoň tři výrobce stavebních věžových jeřábů

Bednění:

 • Které systémové bednění je konstruováno na současné provádění stěn i stropů
 • Vyjmenujte alespoň tři výrobce systémového bednění
 • Nakreslete (v půdorysu, příčném řezu nebo pohledu) oboustranné prvkové stěnové systémové bednění
 • Jakým způsobem je oboustranné (jednostranné ) bednění zajištěno proti vodorovnému tlaku betonové směsi
 • Nakreslete (v půdorysu, příčném řezu nebo pohledu) oboustranné rámové stěnové systémové bednění
 • Nakreslete v příčném řezu nebo pohledu jednostranné prvkové stěnové systémové bednění
 • Nakreslete v příčném řezu nebo pohledu jednostranné rámové stěnové systémové bednění
 • Čím se liší jednostranné systémové stěnové bednění od oboustranného
 • Železobetonový sloup 0,5 x0,5 m, vysoký 4m je zabetonován za 20 min. Jaká je rychlost betonování, kterou musíte uvažovat pro výpočet zatížení bednění čerstvým betonem
 • Za jakou dobu lze v letním období na vybetonované stropní desce zahájit další (např. tesařské nebo zednické) práce související se svislými konstrukcemi následujícího podlaží
 • Kolik z celkové doby provádění zpravidla zaujímá doba od zahájení stavby po skončení hrubé stavby
 • Nakreslete schéma sepnutí rámového bednění spínací tyčí v ochranné trubce
 • Nakreslete v příčném řezu rámové stěnové systémové bednění na štítové stěně
 • Nakreslete v příčném řezu prvkové stěnové systémové bednění na štítové stěně
 • U jakého bednění se užívá pláště z ocelového plechu
 • Nakreslete v půdorysu lamelové bednění kruhových sloupů
 • Jaké jsou možnosti bednění kruhových sloupů
 • Nakreslete v půdorysu systémové bednění kruhové stěny o poloměru 4 m
 • Výrobce bednění udává, že s jeho stropním bedněním lze dosáhnout výkonu 2 m2 / hod.
 • Jaká je celková pracnost při zhotovení bednění desky rozměrů 20x30m
 • Z čeho bude plášť systémové bednění kruhové stěny o poloměru 4 m
 • Nakreslete v půdorysu a obou řezech systémové stropní prvkové bednění
 • K čemu slouží u prvkového stropního bendění padací hlava
 • Nakreslete v půdorysu a obou řezech systémové stropní rámové bednění
 • Nakreslete v půdorysu a obou řezech systémové stropní rámové bednění s padacími hlavami
 • Nakreslete v půdorysu a obou řezech systémové stropní rámové bednění dvouprvkové
 • Nakreslete v půdorysu a obou řezech bednící stůl
 • Nakreslete a “kachní zobák”
 • K čemu slouží “kachní zobák”
 • Co to je “vylamovací výztuž”
 • Proč dělíme stropní konstrukce v jednom podlaží na záběry
 • Co ovlivňuje tlak čerstvého betonu na stěny bednění
 • Nakreslete rámovou stojku (věž)
 • Do jaké výšky se používá stojka a proč
 • Jaká je únosnost (v kN) jedné stojky
 • Jaká je pracnost při ukládání čerstvého betonu do stropní desky tl. 200 mm
 • Jaké je složení čety (kdo co dělá) při betonáži čerpadlem
 • V jaké fázi se armují stěny (co předchází a co následuje)
 • V jaké fázi se armují sloupy (co předchází a co následuje)
 • Jak se odbedňuje tunelové bednění
 • Nakreslete a uveďte k čemu slouží pracovní lávka

Procesy zdění:

 • Jaké základní zdící prvky v současnosti používáme
 • Jaké základní spojovací malty užíváme
 • Jak dělíme zdění podle tloušťky spár
 • Na jaká pásma rozdělujeme pracoviště při zdění
 • Jaké prvky zahrnuje systém pro zdění Porotherm
 • Porotherm – jaký je modulový systém ve vodorovném a svislém směru
 • Vyjmenujte varianty výroby a dopravy malty na staveništi
 • Nakreslete v příčném řezu pracovní lávku pro zdění

Lešení:

 • Jak rozdělujeme lešení podle účelu
 • Jakou limitní nosnost mají lešení lehká a těžká
 • Vyjmenujte základní prvky trubkového lešení
 • Jak se zajišťuje prostorová tuhost trubkového lešení
 • Jak se zajišťuje stabilita lešení
 • Uveďte základní konstrukční díly lešení HAKI
 • Uveďte princip spoje podélníků a příčníků se sloupky u lešení HAKI
 • Čím se provádí podélné ztužení lešení HAKI
 • Nakreslete spoj modulového lešení
 • Nakreslete schematicky rámové lešení

2. Příklady:

Zkoušený příklady obdrží vytištěné či promítnuté. Celková doba trvání řešení příkladů je 30 – 45 minut. Zkoušený, který je v příkladech hodnocen F ve zkoušce nepokračuje a je celkově hodnocen klasifikačním stupněm F. Při vypracovávání příkladů nesmí zkoušený kromě čistého nepopsaného papíru (A4), psacích potřeb a kalkulačky použít žádné další pomůcky, veškeré potřebné údaje (včetně vzorců) budou součástí zadání. Zkoušený označí číslo příkladu a bude následovat odpověď, zadání nebude opisovat.

Hodnocení příkladů:

 • A: 3 správně vyřešené příklady
 • B: 2,5 správně vyřešených příkladů (tedy 2 úplně + 1 částečně nebo s chybou)
 • C: 2 správně vyřešené příklady
 • D: 1,5 správně vyřešených příkladů (tedy 1 úplně + 1 částečně nebo s chybou)
 • E: 1 správně vyřešený příklad
 • F: méně než 1 správně vyřešený příklad

Pro hodnocení je rozhodující počet správně vyřešených příkladů, nelze tedy mít částečně vyřešené 3 příklady a očekávat hodnocení D, zkoušený bude hodnocen F)

3. Ústní zkouška

Zkoušený, který úspěšně absolvuje test i příklady (nesmí být ani z jedné části hodnocen F) se podrobí ústní zkoušce. U ústní zkoušky nesmí být hodnocen F (v tomto případě je celkově hodnocen F).

Celkové hodnocení je výsledkem všech částí, nemusí se ale jednat o aritmetický průměr.

Před zahájením ústní části student představí zkoušejícímu své zadání na PRJ 1 (ve formě studie).

Student dostane dvě otázky, u první si sám zvolí téma, u druhé vše určuje zkoušející. Studentovi, jehož test i příklady se hodnocením příliš neliší, může (ale nemusí) být zkoušejícím navržena celková známka (A – E), kterou student může přijmout (v tom případě nebude absolvovat ústní část), nebo nemusí (potom bude absolvovat ústní část). O pořadí studentů u ústní zkoušky rozhoduje zkoušející.

Název Velikost Typ Stáhnout