Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb 01

Technologie staveb 01 (122TS01)

Plán přednášek:

1. Přednáška - Úvod do problematiky

Organizace předmětu, seznámení s podklady a dostupnými zdroji. Základní zákonné předpisy (zákony nařízení vlády, vyhlášky, normy atd). Náklady v průběhu životnosti investičního celku, možnosti ovlivnění těchto nákladů. Požadavky na užívání a údržbu. Základní pojmy podle stavebního zákona a dalších vyhlášek a nařízení vlády. Vývojový diagram realizace zakázky (od záměru projektu až po kolaudační rozhodnutí). Základní pojmy technologické struktury (etapy, úseky, záběry, procesy, pracnost, časové a časo-prostorové záznamy).

2. Přednáška - Pohony, principy pohonů a stroje pro zemní práce (rypadla, nakladače, dozery)

Jednoduché stroje – klín, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, páka, nůžky, kladka, šroub. Převody. Motory – spalovací (vznětové, zážehové), hydraulické, vzduchové, elektromotory. Zásady volby stojů pro zemní práce. Stroje pro ZS a zahájení stavby. Staveniště při zemních pracích. Rypadla hlavní typy – nářadí, podvozky. Dozery, angledozery, tiltdozery, kolové dozery. Nakladače. Teoretický – technický – provozní a skutečný výkon stroje. Pracovní cyklus dopravy, kapacita a počet dopravních prostředků. Výběr a objem lopaty, těžba hluboké jámy.

3. Přednáška - Zemní práce - vykopávky, třídy těžitelnosti, pažení

Třídy těžitelnosti podle ČSN, klasifikace zemin podle rozpojitelnosti a pevnosti v tlaku. Třídy těžitelnosti – klasifikace podle zpracování pomocí mechanizace. Druhy vykopávek (rýha, šachta, jáma, odkopávka, prokopávka), násypy, zásypy, obsypy. Vysušování a zhutnitelnost zemin. Pažení – zemní tlak na pažení, typy pažících systémů. Pažení příložné, zátažné, hnané, pažící boxy, pažení záporové, kotvení pažení, štětovnicové pažení. Odvodnění stavební jámy.

4. Přednáška - Stroje pro úpravu ploch a zlepšování podkladů. Demolice, recyklace

Návrh strojů pro přepravu výkopku. Grejdry – použití, konstrukce, možnosti. Skrejpry - použití, konstrukce, možnosti. Frézy. Hutnění – principy, zhutňovací prostředky, pěchy, desky, válce, zkoušky hutnění - Proctor, CBR, vliv vody na hutnění. Vibrace – oscilace, návrh hutnícího stroje. Životnost  - trvanlivost, technologie demolic. Faktory výběru technologie a techniky. Demoliční  technika, BOZP. Recyklace betonů, recyklace asfaltových vozovek.

5. Přednáška - Speciální zakládání, zajištění stavebních jam

Stavební jáma netěsněná – těsněná, pažená jáma. Postup výstavby zápory. Piloty vrtané a ražené, pilotovací soupravy – technologie, vrtná hlava, piloty beraněné, zavrtávané, předrážené, mikropiloty - obturátor. Pažící zařízení – jádrovnice, duté vrtáky – bentonitové pažení, průběžný vrták. Zápory a kotvení, mikrozápory. Podzemní stěny, provádění podzemních stěn – lamely, armování, betonáž, bentonitové hospodářství. Lanové drapáky, hydraulické drapáky, hydrofrézy. Trysková injektáž, MIP, CSM, štětové konstrukce.

6. Přednáška - Bednění

Bednění – předpisy, normy, zdroje. Tradiční bednění a použití tradičního bednění. Systémová bednění – dělení, základní prvky pro svislé bednící dílce a materiál plášťů bednění. Rámové bednění – dílce, spojování, manipulace, řešení detailů. Jednostranné, oboustranné bednění, bednění sloupů. Nosníkové bednění – manipulace, nasazení, využití pro svislé nosné konstrukce. Pracovní lávky. Bednění vodorovných konstrukcí – stojky, věže. Prvkové stropní bednění. Padací hlavy. Bednící stoly.

7. Přednáška - Výroba, doprava a zpracování betonu

Výroba betonu, betonárny horizontální a vertikální. Konzistence betonu a její kontrola. Technologické pochody při betonáži. Doprava betonu mimostaveništní, autodomíchávače. Doprava betonu po staveništi, rozdělovací výložníky, mobilní čerpadla betonu, dopravní pásy. Jeřáb a koš na beton – bádie. Ukládání a zpracování betonu, pracovní spáry - návrh, chyby při zpracování. BOZP – práce ve výškách, ochranná pásma. Povrchové úpravy – hlazení betonu ruční strojní. Ošetřování betonu – vliv na dobu zrání. Chlazení betonu. Recyklace betonu. Bezodpadová technologie výroby betonu.

8. Přednáška - Betonáž a armování

Armování – Rovnání, stříhání, ohýbání, svazkování, expedice, transport, skladování, vázání. Prefabrikace výztuže – armokoše. Vylamovací výztuž. Dodatečná výztuž. Postup betonáže, podmínky pro betonáž. Pohledový beton – požadavky, předpisy na výrobu. Přizpůsobení bednících prvků, úprava detailů. Samozhutnitelný beton – složení, kontrola konzistence, použití.

9. Přednáška - Doprava mimostaveništní a vnitrostaveništní

Doplnit!!!

10. Přednáška - Jeřáby, zdění

Doplnit!!!

11. Přednáška - Lešení, ostatní procesy

Doplnit!!!

12. Přednáška - Bezvýkopové technologie, hydroizolace spodní stavby

Doplnit!!!

Název Velikost Typ Stáhnout
1. Základní pojmy technologie staveb 2.5 MB pdf Uložit soubor
2. Principy a pohony strojů - Stroje pro zemní práce 9.89 MB pdf Uložit soubor
3. Zemní práce, pažení, odvodnění stavební jámy 10.6 MB pdf Uložit soubor
4. Stroje pro úpravu ploch a zlepšování podkladů. Demolice, recyklace 10.5 MB pdf Uložit soubor
5. Speciální zakládání, zajištění stavebních jam 23.99 MB pdf Uložit soubor
6. Bednění 11.17 MB pdf Uložit soubor
7. Výroba, doprava a zpracování betonu 13 MB pdf Uložit soubor
8. Armování a ukládání betonu, pohledový a samozhutnitelný beton 18.73 MB pdf Uložit soubor