Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb 01

Technologie staveb 01 (122TS01)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie staveb 01
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 3 / 5
Rozsah studijního předmětu: 3P + 3C
Hod. za týden:

Kreditů: 7
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Rostilav Šulc, Ph.D., 

Stručná anotace předmětu:

Rozdělení procesů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, pažení, hutnění, odvodnění. Principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu a hutnění hornin, návrh strojní sestavy pro danou činnost. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Výroba a doprava betonové směsi. Bednění tradiční a systémová, ukládání výztuže, ukládání a hutnění betonové směsi, ošetřování čerstvého betonu. Stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, návrh strojní sestavy pro danou činnost. Montážní práce. Výstavba zděných konstrukcí. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Cíl předmětu:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí. Seznámit se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení).

Podmínky pro udělení zápočtu:

Účast na cvičeních (max. 2 absence), odevzdání správně vypracovaných cvičení v termínech určených cvičícím a úspěšné vypracování dvou testů, zpracování seminární práce na její prezentace na závěrečném workshopu.

 

Doporučená literatura:

 • JURÍČEK, Ivan. Technológia stavieb : Eurostav spol. s r.o., 2018. ISBN 9788089228584
 • KOZLOVSKÁ, Mária. Stavbyvedúci. : Eurostav spol. s r.o., 2019. EAN 9788089228614.
 • JARSKÝ, Čeněk. Project Planning and Implementation, Internet multimedia textbook, CTU Prague 2012, dostupné na http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-k-vyu
 • CHUDLEY, Roy. Construction Technology, Longman Addision, 1999, ISBN 058231616
 • KESIK, T. Frame House Construction, CMHC-SCHL, 2003, ISBN 0-660-17274-1
 • BAŠKOVÁ, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008, ISBN 978-80-969877-4-0

Další literatura:

 • Ladra,J.,Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002
 • Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001
 • Technologické informace K 122
 • Zákonné předpisy, platné ČSN
 • Kočí,B.a kol.:Technologie pozemních staveb 1-Technologie stavebních procesů,1997.AN CERM Brno
 • Juríček a kol.:Technológia pozemných stavieb-hrubá stavba,2001. Jaga group Bratislava
 • Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008
 • Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN 80-85920-61-1
 • Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN 80-85920-10-7
 • Vaněk, A.: Přehled světové techniky - strojů pro stavebnictví - Bauma 1998. 1. vydání. Macík, 1999, 251 s.
 • Zapletal, I. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I. STU Bratislava, 2002 
 • Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992 - Přednášky, firemní literatura, odborné časopisy 

Poznámka

V případě odpadnutí či jiných změn může dojít k časovým i obsahovým úpravám.

V případě přechodu na distanční vzdělávání bude výuka ve stejném rozsahu, obsahu i ve shodných časech výukyv prostředí MS TEAMS