Úvod Výuka Vyučované předměty Manažerství kvality ve stavebnictví

Manažerství kvality ve stavebnictví (122MKST)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Manažerství kvality ve stavebnictví
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 7
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
5
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu:

Současné světové trendy v oblasti manažerství kvality: systém manažerství kvality (SMK) podle EN ISO 9001, komplexní manažerství kvality (Total Quality Management -TQM) a reinženýrství v aplikaci na stavební organizaci (firma, společnost). Analýza procesů systému manažerství kvality. Formy seznámení s danou problematikou na konkrétních případech, které vycházejí z praktických zkušeností, a to: vedení organizace tak, aby řízení a zabezpečení kvality bylo promítnuto do realizace staveb e slnění požadavků zákazníků, které jsou definovány ve smlouvě trvalé zlepšování efektivnosti SMK a trénink v zásadách politiky kvality, jako je: trvalé uspokojování požadavků externích a interních zákazníků; realizace prací „na poprvé správně"; aktivní zapojení všech pracovníků do zlepšování kvality; vytváření podmínek ze strany managementu organizace na bezchybný výkon všech pracovníků; uplatňování nejnovějších trendů při dosahovaní vysoké úrovně kvality procesů a produktů; efektivní komunikace a týmová práce při uplatnění procesního přístupu systému manažerství kvality v organizaci; všestranné vzdělávaní pracovníků s cílem zachytit současný světový trend; motivace pracovníků ze strany managementu a diferencované odměňovaní za dosažené výsledky při plnění pracovních úloh; růst kultury v organizaci, ekonomická prosperita a z ní vyplývající sociální přístup managementu k zaměstnancům.

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se současným světovým trendem v oblasti manažerství kvality ve stavebnictví.

Seznam předpisů:

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a ozměně některých souvisejících zákonů Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochranězdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Doporučená literatura:

 • Mencl, V. – Novák, J. – Svoboda, P.: Řízeníjakosti ve stavebnictví, ČKAIT, 2002
 • Musil, F. – Jarský, Č. – Svoboda, P.: Příprava a realizace staveb, RES, 2003
 • Nestle, H. – kol.: Modernístavitelstvípro školu a praxi, Europa–sobotáles, 2005
 • Kozlovská, M. a kol.: Jako úspešněriadiťmalůstavebnúfirmu. Eurostav, Bratislava, 2003
 • Hyben, I. – Kozlovská, M.: Stavbyvedúci–manažér stavebního procesu, Eurostav, Bratislava, 2005
 • Zapletal, I. – kol.: Technologie dokončovacích prací–I II a III. Díl, STU Bratislava, 2002, 2004 a 2006
 • Svoboda, P. – Doležal. J.: Průmyslovépodlahy, Jaga, 2007

Doporučená literatura - nařízení, vyhlášky, normy:

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky zdraví při práci
 • Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • ČSNEN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část1: Vnitřní pracovní prostor
 • ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturníúčely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely
 • ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky
 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
 • ČSNEN 13187 (73 0560) Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelnýchnepravidelností v pláštích budov -Infračervená metoda
 • ČSN EN 13829 (73 0577) Tepelné chování budov - Stanoveníprůvzdušnosti budov - Tlaková metoda
 • ČSN73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část1: Základní požadavky
 • ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
 • ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základníustanovení
 • ČSN 73 1901 Návrhování střech - Základní ustanovení
 • ČSN 73 4301Obytné budovy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory