Úvod Výuka Vyučované předměty Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost

Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost (122KVZC)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 1
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
5
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Další požadavky na studenta: (Absolvování 122TS3 v bakalářském studiu) NE

Stručná anotace předmětu:

Vedení stavby v procesu plánování realizace. Příprava staveniště a staveništního provozu. Řízení výstavby a kontrolní
činnost. Operativní řízení realizace výstavby. Sledování rozhodujících parametrů výstavby a postup prací. Metodiky vyhodnocování postupu prací. Vedení stavebního deníku. Materiálně-technické zabezpečení výstavby. Řízení a kontrola
pracovníků v procesu výstavby. Řízení změn v průběhu realizace. Čerpání zdrojů výstavby a jejich kontrola. BOZP a pracovní úrazy na stavbě. Nástroje na zabezpečení kvality stavby. Plán kvality stavby (KZP). Technologické postupy prací. Technické normy a předpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpečení kvality materiálů a výrobků. Konkrétní příklady jakosti prací vč. fotodokumentace: realizace střešního pláště, klempířských konstrukcí, úprav povrchů, podkladních a nášlapných vrstev podlah, fasádních plášťů a dalších dle okamžité potřeby ukázat konkrétní současný stav a problematiku (např. sledování prací přes internet – v rámci cvičení). Důraz na jakost výrobního procesu, bezpečnost, životní prostředí a ochranu zdraví. Uvedení nejčastějších chyb na úrovni projektové dokumentace a při realizaci stavební dodávky.

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s problematikou řízení jakosti při realizaci staveb.

Garant předmětu:

 • Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.e
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha-Dejvice
  • mobil: 602 306 825
  • telefon: 224 354 591
  • fax: 224 354 592
  • e-mail: svobodap@fsv.cvut.cz

Přednášející a externí přednášející:

 • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Ing. Jan Klečka - Metrostav, a.s., Praha
 • Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. - AteliérDEK - DEKPROJEKT s.r.o.
 • Ing. Miloslava Popenková, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Ing. Ivo Petrášek - Wienerberger s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Salátek - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
 • Ing. Miroslav Vyčítal - Skanska a.s.
 • doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. - expert na bezvýkopové technologie, Fakulta stavební ČVUT v Prazeu

Cvičící

 • Ing. Tomáš Váchal, Arquitecto Técnico - Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Ing. Petr Kubeček - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doporučená literatura

 • Kozlovská, M. a kol.: Ako úspešně riadiť malú stavebnú firmu. Eurostav, Bratislava, 2003
 • Hyben, I. – Kozlovská, M.: Stavbyvedúci – manažér stavebného procesu, Eurostav, Bratislava, 2005
 • Zapletal, M. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I, STU Bratislava 2002
 • Zapletal, M. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce II, STU Bratislava 2004
 • Zapletal, M. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce III, STU Bratislava 2006
 • Mencl, V. – Novák, J. – Svoboda, P.: Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT, 2002
 • Musil, F. – Jarský, Č. – Svoboda, P.: Příprava a realizace staveb, RES, 2003
 • Nestle, H. – kol.: Moderní stavitelství pro školu a praxi, Europa – sobotáles, 2005
 • Videozáznamy 12 přednášek o „Q" uspořádaných P. Svobodou pro již skončené inženýrské studium (modul technologie staveb) - viz: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&id=169
 • Firemní literatura, odborné časopisy, internet
 • Borg James, Umění přesvědčivé komunikace, Grada 2007
 • Schmetterer Bob, Skok do budoucnosti, Management Press, 2004