Úvod Výuka Vyučované předměty BOZP při práci ve stavebnictví

BOZP při práci ve stavebnictví (122BPS)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) ve stavebnictví
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 8
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
4
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Jiný způsob vyjádření rozsahu: Přednášky a cvičení v terénu na staveništích
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Další požadavky na studenta: Znalosti základních stavebních činností, technologií a techniky

Stručná anotace předmětu:

Studijní předmět „BOZP ve stavebnictví" je rozdělen do tří částí, z nichž první je zaměřena na obecné požadavky BOZP, které se týkají všech osob, tzn. zaměstnavatelů, zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných, apod., druhá se týká BOZP ve stavebnictví a třetí je věnována tréninku BOZP na staveništích.

První část „Obecné požadavkyBOZP" zahrnuje tato témata:

  • Úvod do BOZP, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, státní odborné dozory,pracovní úrazy (procesy jejich evidence, šetření a odškodňování), pracoviště a pracovní podmínky, kategorizace prací, pracovně-lékařská péče, pracovní rizika (povinnosti zaměstnavatele, identifikace a hodnocení rizik, opatřeník jejich minimalizaci), osobní ochranné pracovní prostředky, výchova k BOZP, požadavky BOZP na provoz technických zařízení, sklady a skladování.

Druhá část„BOZP ve stavebnictví" zahrnuje tato témata:

  • Základní požadavky na bezpečnost staveb a stavebních činností, BOZP při provádění stavebních činností, BOZP při používání a provozu stavebních strojů, technických zařízení a vyhrazených technických zařízení (VTZ), rizika spojená se stavebními činnostmi, požární rizika, uplatnění BOZP při projektování staveba projektování jejích realizace, doprava na staveništi, školení BOZP a informování na staveništi.

Třetí část „Trénink BOZP nastaveništích" – cíl:

  • Odhalit na staveništích základní nedostatky BOZP.
  • Identifikovat, popsat rizika, která by mohla ohrozit zdraví tam pracujících osob a navrhovat opatření k jejich minimalizaci či odstranění.

Cíl předmětu:

Bezpečnost práce na staveništi je klíčovou v podmínkách novodobého stavebnictví a právě ve vztahu našeho začlenění do struktur EU. Cílem předmětu je seznámení se současnou platnou legislativou v této oblasti a pro účastníky výstavbového procesu i s novým účastníkem – koordinátorem BOZP na staveništi.