Úvod Výuka Vyučované předměty Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi

Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi (122BOZF)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 2
Rozsah studijního předmětu: 4P + 2C
Hod. za týden:
5
Způsob zakončení:
z, zk

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem koordinátora BOZP v přípravné, realizační fázi výstavby, fungování na staveništi v roli koordinace bezpečné práce a pracoviště. Halvní cíl je trénink vypracování plánu BOZP na konkrétní stavbu a jeho aktualizace a řešení problémů na příkladech.

Sm.92/57/EHS, zavedení KOO BOZP v ČR, názvosloví Obsah a sestavení plánu BOZP dle zák.č.309/2006 Sb. zpracování jednotlivých druhů proj.dokum. uplatňování v praxi,pohled OIP na KOO BOZP Plán BOZP - Exel; software souvisejíci s problematikou; práce KOO BOZP,foto ze staveb Praktické zkuš.z výběr.řízení na stanovení KOO BOZP Odměna KOO BOZP,pojištění;podmínky pro Speciélní rizika+ stavby, kde neplatí obecné bezpečnostní předpisy. V rámci cvičení je cílem výuky vypracovat plán BOZP pro konkrétní stavbu a pochopit potřebu koordinace bezpečné práce na staveništích a stanovit veškeré možné nedostatky BOZP; zkontrolovat, zda byla popsána a posouzena všechna rizika na staveništi; seznámit se s činnostmi koordinátora na staveništi.

Garant předmětu:

 • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry technologie staveb a předseda pedagogické rady oboru „L"

Přednášející:

 • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze, koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., autorizovaný inspektor
 • Ing. Vladimír Havlena - koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb, místopředseda Komory koordinátorů BOZP při ČSSI

Cvičící:

 • Ing. Vladimír Havlena
 • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Cíle předmětu:

Poskytnout studentům podrobné znalosti systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavební firmě a na staveništích dle současné legislativy. Znalost vypracování plánu BOZP.

Podmínky pro udělení zápočtu:

 • Podmínky pro udělení zápočtu budou dodány průběžně ...

Doporučená litaratura:

 • Sinay, J. a kol.: Riziká technických zariadení - manažérstvo rizika. Košice, 1997
 • Kleinová, L.: Systém řízení BOZP ve firmě. Učební texty. Praha, CIVOP, 2008
 • Zákon č . 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 309/ 2006 Sb.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 • Metodické návrhy pro systémy řízení BOZP. ILO-OSH 2001
 • ČSN-EN-ISO 18001 - OHSAS (Occupational Helath and Safety Series)
 • ČSN-EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - zásady pro stanovení rizikovosti
 • Essentials of Health and Safety at Work. London, HMSO 1990
 • Guide to Occupational Health and Safety Management Systems. BS 8800:1996
 • Guide for identifying and assessing work-related hazards and stress factors. BGF, Technical Supervisory Service 1997
 • Systems in Focus. Guidance on Occupational Safety and Health Management Systems. London, IOSH 2003
 • Managing risk. Protecting health. Improving business. European Agency for Safety and Health at Work. Bilbao. 1996-2006
 • Understanding occupational risks in Europe. EUROGIP 2006