Úvod Výuka Podmínky vedoucího katedry pro vyučující a studenty

Podmínky vedoucího katedry pro vyučující a studenty

Podmínky vedoucího katedry pro vyučující a studenty předmětů zajišťovaných katedrou technologie staveb

1. Výuka na cvičeních a seminářích:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 „Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace“, kde je v odstavci 5 uvedeno: „Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu (dále jen katedry)“ stanovuje Vedoucí K122 pro studenty výuku v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K122 za povinnou! Povoleny jsou pouze dvě neomluvené neúčasti v každém předmětu, více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

2. Bakalářské a diplomové práce na K122:

Všichni studenti, kteří chtějí obhajovat svoji bakalářskou a diplomovou práci a zakončit magisterské studium na Katedře technologie staveb, Stavební fakulty ČVUT v Praze, musí po dohodě se svým vedoucím práce úspěšně absolvovat všechny povinně volitelné, popř. i další katedrové předměty bakalářského studia, resp. magisterského studia dle příslušného studijního plánu.

Zdůvodnění:

Náplň povinných a navazujících povinně volitelných (event. i volitelných) předmětů vyučovaných K122 byla koncipována tak, aby komplexně naplňovala znalosti studentů, nutné pro úspěšné zvládnutí obou stupňů státních zkoušek a tedy i absolvování studia.Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. vedoucí katedry technologie staveb