Úvod Výuka Vyučované předměty Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace (142YTD)

Otázky do zápočtového testu za K122:

Pokud se změní (oproti minulému roku) požadavky K 142, může být test doplněn či změněn, tyto informace tedy budou aktualizovány.

1. Dokumentace pro provádění stavby slouží ze zákona:

 • a) Zhotoviteli díla jako projekt, na základě kterého zhotovuje stavbu
 • b) Technickému dozoru stavebníka jako podklad pro kontrolní prohlídky stavby
 • c) Stavebnímu úřadu jako základní část projektu pro ohlášení
 • d) Ke kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem

2. Koordinátor je podle zákona:

 • a) Partner stavebníka pro zajištění BOZP
 • b) Smluvní partner zhotovitele v oblasti BOZP zajišťující spolupráci subzhotovitelů na pracovišti
 • c) Hlavní inženýr projektu (HIP) zajišťující soulad jednotlivých částí projektu
 • d) Pověřený pracovník Stavebního úřadu odpovědný za BOZP

3. Stavební dozor ze zákona:

 • a) být nemusí
 • b) být musí u zakázek z veřejných prostředků, když je zhotovitel odborná firma
 • c) musí být u staveb jednoduchých a drobných staveb, pokud je zhotovována jednou stavební firmou
 • d) být musí u staveb realizovaných svépomocí

4. Autorizovaný inspektor:

 • a) je soukromý podnikatel, který na základě smlouvy se stavebníkem oznámí na základě kontroly projektové dokumentace tuto stavbu stavebnímu úřadu, čímž je nahrazeno stavební řízení
 • b) je smluvní partner stavebníka, který má oprávnění zasahovat do řízení stavby z hlediska BOZP a případně i zastavit její provádění
 • c) je oprávněný pracovník stavebního úřadu kontrolující BOZP na místně příslušných stavbách
 • d) je certifikovaný partner zhotovitele v oblasti BOZP

5. Technický dozor stavebníka ze zákona:

 • a) být nemusí
 • b) být musí u zakázek realizovaných svépomocí
 • c) musí být vždy u všech staveb kromě staveb jednoduchých
 • d) být musí u staveb realizovaných z veřejných prostředků

6. Obsah projektu k ohlášení, stavebnímu povolení a oznámení dle Vyhl. 499/2006 Sb.:

 • a) je shodný
 • b) je vyžadován pouze pro projekt k stavebnímu povolení a oznámení, k ohlášení není vyžadován
 • c) je vyžadován u ohlášení v menším (zjednodušeném) obsahu
 • d) je vyžadován ke stavebnímu povolení a ohlášení, k oznámení není potřeba.

7. Stavbyvedoucí musí mít ze zákona:

 • a) minimálně středoškolské vzdělání příslušného směru
 • b) Vysokoškolské vzdělání příslušného směru (postačuje bakalářské, pokud trvá je alespoň čtyřleté)
 • c) Minimálně středoškolské vzdělání příslušného směru a 5 let doložené praxe (u absoulventů vysokých škol 3 roky praxe)
 • d) autorizaci

8. Realizační projekt (např. výrobní projekt) ze zákona:

 • a) Není definován
 • b) Je povinnou součástí projektu ke stavebnímu povolení, k ohlášení být nemusí
 • c) Je povinnou součástí projektu skutečného stavu předkládaného při kolaudačním souhlasu
 • d) Je povinnou součástí (zákon o veřejných zakázkách) pouze u veřejných zakázek

9. Autorský dozor ze zákona:

 • a) být nemusí
 • b) být musí u každé zakázek z veřejných prostředků
 • c) musí být u staveb jednoduchých a drobných staveb, pokud jsou zhotovovány svépomocí
 • d) být musí u veřejných zakázek, pokud projekt musela zpracovávat osoba oprávněná podle zvláštního předpisu

10.Stavební deník ze zákona obsahuje v pravidelných záznamech:

 • a) Počty pracovníků podle jednotlivých zhotovitelů
 • b) Počty pracovníků podle odbornosti (profesí)
 • c) Počty pracovníků s dělením podle zhotovitelů a dále podle odbornosti (profesí)
 • d) Jména a příjmení osob pracujících na staveništi

Hodně štěstí přeje K 122 :-)

Název Velikost Typ Stáhnout