Úvod Výuka Vyučované předměty Zařízení staveniště

Zařízení staveniště (122ZAS)

Základní popis:

Předmět: Zařízení staveniště (122ZAS)
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 5
Zakončení: z

Anotace:

Vysvětlení základních pojmů, rozdělení ZS, náklady na výstavbu, provoz a demontáž, základní principy projektování. Časové rozdělení ZS na etapy. Sociální ZS - kanceláře, šatny, sociální ZS, ostatní, umístění a dimenzování. Výrobní ZS - dimenzování a umístění staveništních výroben, věžovýh jeřábů a autojeřábů, výtahů, vrátků. Návrh, dimenzování a rozmístění skladů a skládek. Zásobování ZS elektrickou energií, vodou a teplem, odkanalizoání - dimenzování a zásady vedení. DIO a DIR, doprava staveništní a mimostaveništní. Ostatní zásady návrhu ZS - vliv na životní prostředí, BOZP, PO.

Cíle předmětu:

Naučit studenta aplikovat poznatky ze studia ve stavební praxi, zejména při řešení projektu ke stavebnímu povolení a v zhotovitelské dokumentaci pro nabídku, předvýrobní a výrobní přípravu.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání (dle požadavku cvičícího) obou cvičení (včetně ev. opravy či doplnění cvičení) a úspěšné absolvování písemného závěrečného testu na cvičení (opět dle požadavku cvičícího).

Doporučená literatura:

Základní literatura:

 • Svoboda, P., a kol.: Dozor a kontrola na stavbě, Verlag Dashöfer 2008
 • Makýš, O.,Makýš, P.,: Technologický projekt: Projekt organizácie výstavby, Bratislava : ES STU, 2005

Doplňková literatura:

 • Pospíchal, V.,: Zásada návrhu ZS, pomůcka k předmětu 122ZAS
 • Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.)
 • Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)
 • Vyhláška o dokumentaci staveb (č. 499/2006 Sb.) s přílohami
 • Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (č. 591/2006 Sb.) s přílohami
 • Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (č. 362/2005 Sb.) s přílohami
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (č. 361/2007 Sb.)
 • Zákon o odpadech (č. 185/2001 |Sb.) a prováděcí vyhlášky ( č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. A č. 384/2001 Sb.)
 • Zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.)
 • Zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.)
 • Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (č. 30/2001 Sb.)