Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie výroby stavebních dílců

Technologie výroby stavebních dílců (122TVSD)

Plán přednášek a cvičení:

1. Přednáška + Cvičení:

Úvodní přednáška a cvičení. Seznámení studentů s náplní předmětu. Ujasnění požadavků na docházku, přednášky a cvičení. Nalezení vhodného termínu konání předmětu, který bude vyhovovat pokud možno všem zapsaným studentům. Určit učebnu. Obecný přehled problematiky nastínění termínů exkurzí. Je nutné dohledat vhodné výukové dny, kdy by se exkurze většího rozsahu mohly uskutečnit.

2. Cvičení:

Úvodní cvičení. Seznámení studentů s požadavky na zápočet, rozdělení do pracovních týmů. Ukázka hledání podkladů k vypracování cvičení. Rozdělení studentů do jednotlivých kroužků.

Zadání:

  • Přetvořit vhodný objekt, pokud možno navazující na jiný předmět (ocelová hala, KPS – prefabrikace, projekt) na objekt, kde bude použit prefabrikovaný konstrukční systém. Úprava modulů, volba materiálů... Úloha je koncipována zejména s ohledem na postup montáže.

3. Volno:

Záměna výuky za plánovanou exkurzi. V rámci tohoto týdne mají studenti prohozenou výuku s kolidujícími předměty. Vzhledem k plánovaným exkurzím, které rozsahem odpovídají 3-4 cvičením za sebou je toto cvičení pojato k nahrazení výuky v jiných předmětech.

4. Cvičen:í

Konzultace podkladů, rozšíření zadání. Upřesnění a specifikace jednotlivých zadání, vyznačení rozhodujících konstrukcí a postupů. Vysvětlení pojmů výkres skladby, výpis prvků.

Zadání:

  • Každá skupina provede na svůj objekt návrh prvků a zakreslí do výkresu skladby. Jednotlivé prvky rozepíšou do výpisu prvků se základní charakteristikou. Schéma, rozměry, váha, počet kusů.

5. Exkurze (Cvičení + Přednáška):

Exkurze - zřejmě Prefa Praha a.s. – Exkurze se uskuteční v areálu firmy Prefa Praha a.s. v Praze. Studenti jsou seznámeni s postupem při výrobě jednotlivých betonových prefabrikovaných dílců – těžká modulová prefabrikace, výrobní linka Spiroll, protihlukové stěny, povrchové úpravy. Dále jsou zde předvedeny výsledky diplomových
prací studentů oboru L, které vznikají ve spolupráci ČVUT a Prefa Praha a.s.

6. Ukázka návrhu dopravních prostředků.

Zadání:

  • Návrh počtu dopravních prostředků a dopravní trasy. Návrh dopravy prefabrikátů musí zohlednit velikost a množství dopravovaných prvků a též navrženou dopravní trasu. Z výsledků návrhu musí být jasný počet dopravních prostředků nutných k zásobení stavby a dále musí být specifikována četnost dopravy (v jakých termínech se budou jednotlivé díly dovážet na skládky).

7. Exkurze (Cvičení + Přednáška):

Exkurze – celodenní exkurze se zaměřením na významné stavby prováděné v rámci ČR. Tato exkurze je zajišťována ve spolupráci se společností Metrostav a.s. Doprava je zajištěna autobusem společnosti Metrostav, stejně jako odborný výklad a ukázka 1-2 staveb celorepublikového významu. Zvláštní pozornost je věnována prefabrikovaným prvkům.

8. Cvičení:

Ukázka návrhu a posouzení zdvihacího prostředku.

Zadání:

  • Návrh zdvihacího prostředku a jeho posouzení. Pro jednotlivé projekty bude vypracován návrh konkrétního zdvihacího prostředku (věžový jeřáb, mobilní jeřáb). Zvlášť bude vypracován návrh charakteristik jeřábu. Podle návrhu bude vybrán konkrétní typ jeřábu a zvlášť bude provedeno jeho posouzení, zda odpovídá navrženým hodnotám.

9. Cvičení:

Seznámení s požadavky na zařízení staveniště pro montáž.

Zadání:

  • Sestavit výkres zařízení staveniště pro montážní fázi výstavby. Zejména je třeba dimenzovat velikost skládek materiálu a prefabrikátů, umístění zdvihacího prostředku, vnitrostaveništní komunikace včetně odstavných a otáčecích ploch pro zásobování a dopravu.

10. Cvičení:

Výpočet pracnosti výstavby pomocí montáže. Seznámení s postupy pro vytvoření časoprostorového grafu.

Zadání:

  • Výpočet pracnosti jednotlivých stavebních procesů, doby nutné k provedení skládkování prefabrikátů. Vytvoření jednoduchého časoprostorového grafu – cyklogramu, příp. řádkového harmonogramu.

11. Volno:

Velikonoční pondělí.

12. Cvičení:

Konzultace před odevzdáním, příprava odevzdání projektu. Při větším počtu studentů zahájení Workshopu.

Práce:

  • Projekt je předváděn pomocí elektronické prezentace. Jednotlivé skupiny studentů předvedou svůj projekt ve formě ppt prezentace a odevzdají zpracovanou práci v deskách, jsou řádně zodpovězeny otázky k zpracované úloze.

13. Cvičení:

Zápočet. Jednotlivé skupiny studentů předvedou svůj projekt ve formě ppt prezentace a odevzdají zpracovanou práci v deskách. Pokud odpovídá docházka 75% účasti na přednáškách a cvičeních, jsou řádně zodpovězeny otázky k zpracované úloze a úloha odevzdána jak ve formě prezentace, tak ve formě úlohy v deskách, je udělen zápočet.

Podklady pro cvičení:

Soubory ke stažení:

Název Velikost Typ Stáhnout
1. Přednáška - Technologie betonu 1.46 MB pdf Uložit soubor
2. Přednáška - Prefabrikace pozemních staveb 1004.97 KB pdf Uložit soubor
2. Přednáška - Prefabrikace pozemních staveb - výroba 2.48 MB pdf Uložit soubor
3. Přednáška - Speciální malty 2.86 MB pdf Uložit soubor
3. Přednáška - Speciální betony 5.47 MB pdf Uložit soubor
4. Přednáška - Lehce zhutnitelný beton 3.03 MB pdf Uložit soubor
4. Přednáška - pohledový beton 2.5 MB pdf Uložit soubor
5. Přednáška - Pórobeton 281.51 KB pdf Uložit soubor
5. Přednáška - Detaily prefabrikovaných konstrukcí 752.12 KB pdf Uložit soubor
5. Přednáška - Vodonepropustný beton 755.91 KB pdf Uložit soubor
6. Přednáška - Prefabrikace inženýrských staveb 689.55 KB pdf Uložit soubor
7. Přednáška - Geometrická přesnost ve stavebnictví 1.82 MB pdf Uložit soubor
8. Přednáška - Realizace zakázky 294.37 KB pdf Uložit soubor
8. Přednáška - Prefabrikace betonu 1.24 MB pdf Uložit soubor
12. Přednáška - Hydroizolace 1.52 MB pdf Uložit soubor
13. Přednáška - Hydroizolace inženýrských staveb 913.07 KB pdf Uložit soubor
13. Přednáška - Stříkané hydroizolace 1.12 MB pdf Uložit soubor