Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie výroby stavebních dílců

Technologie výroby stavebních dílců (122TVSD)

Základní údaje

Název předmětu: Technologie výroby stavebních dílců
Kód předmětu: 122TVSD
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 4
Zakončení: z, zk
Doporučený semestr: 6
Návaznost: -
Vyučující: Tobolka

Anotace

Předmět TVSD je koncipován jako povinný předmět pro studenty oboru M (Materiálové inženýrství). V tomto předmětu jsou studenti seznámeni se základními požadavky na materiály a postupy vhodné pro prefabrikované konstrukce. Jsou zde představeny nejběžnější materiály, ze kterých jsou vyráběny prefabrikáty, technologické postupy při výrobě a technologické postupy při montáži. Předmět je členěn do následujících tematických kapitol. Historie a současnost prefabrikace, seznámení s jejími výhodami i nedostatky. Kromě základní výroby stavebních dílců betonových pro pozemní i inženýrské stavby je pozornost věnována výrobě kovoplastických dílců pro obvodové pláště, keramickým dílcům, sádrokartonovým dílcům, dílcům na bázi dřeva, střešním izolačním dílcům, plátovaným plechům a další drobné prefabrikaci.

V průběhu cvičení kladen důraz na zpracování těchto bodů:

 • Půdorys a řez objektu s vyznačeným nosným systémem (výkres skladby).
 • Výpis prvků – tabulkově - váha, nosnost, rozměry, schéma v axnometri.
 • Návrh a posouzení zvedacího prostředku.
 • Vyznačenou v mapě trasu přepravy dílců.
 • Výpočet počtu dopravních prostředků.
 • Výkres staveniště včetně vnitrostaveništní komunikace, postavení zvedacího prostředku, místa pro otáčení dopravy).
 • Výpočet pracnosti montáže.
 • Vykreslit cyklogram příp. řádkový harmonogram.

Předmět je doplněn několika exkurzemi do výrobyny prefabrikátů a na další významné stavby v ČR!!!

Cíle předmětu

Seznámení studentů s výhodami a možnostmi využití prefabrikace ve stavebnictví. Ukázky vhodného použití prefabrikace na pozemních a inženýrských stavbách. Ukázky montážních postupů a strojního zařízení. Návrh montážního postupu na daný projekt formou cvičení. Seznámení studentů s výrobou prefabrikátů a montážními postupy formou exkurzí.

Podmínky pro udělení zápočtu

 • Odevzdání projektu se všemi náležitostmi podle požadavků (viz. podklady pro cvičení).
 • Účast na exkurzích.
 • Prezentace projektu na posledním cvičení.

Doporučená literatura

 • ČSN EN 13369 Common Rules for Precast Concrete Products
 • Design and Construction Guide, literatura fy Kingspan
 • A.van Acker, The Design of Precast Concrete Structures, Course for Sudents and Designers, Belgie, 2003
 • R.ERTL, Toleranzen in Hochbau, R.Müller Verlag
 • EUROKOD EU2-1992-1-1 - Navrhování prefabrikátů
 • ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
 • ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí