Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie inženýrských staveb

Technologie inženýrských staveb (122TSE3)

Plán přednášek:

1. týden:

Mechanizace pro zemní práce při provádění inženýrských staveb - Přípravná fáze stavby, terminologie zemních prací, volba technologie vykopávky, technologické vlastnosti zemin a hornin, vytyčování výkopu jámy, stroje pro zemní práce.

2. týden:

Bezpečnost při provádění výkopů, mechanizace pro dopravu zeminy a hutnění - Bezpečnost při výkopech rýh, oddělení provozu, zajištění vykopané rýhy, tradiční způsoby roubení (pažení), příložné, zátažné pažení, pažicí systémy standardní a kluznicové skládané z pažin. Grejdry – použití, konstrukce, možnosti. Skrejpry. Ukládání a hutnění - principy, zhutňovací prostředky.

3. týden:

Technologie výstavby mostů - Technologie výstavby obloukových mostů pomocí výsuvné skruže, ukázka výstavby mostu přes Opárenské údolí. Rekonstukce mostu u Lokte (na Sokolov), demontáž prefabrikované mostovky, oprava pilířů, montáž ocelové vysouvané mostovky. Výstavba obloukového mostu pod Hooverovou přehradou pomocí lanových jeřábů.

4. týden:

Zařízení staveniště pro inženýrské stavby - Rozsah a okrajové podmínky pro provádění inženýrských staveb, příprava před zahájením staveních prací, vybavení zařízení staveniště při provádění inženýrských staveb. BOZP a PO na staveništi. Ukázky dimenzování a návrhu ZS pro konkrétní případy staveb.

5. týden:

Bezvýkopové technologie - Provádění nového podzemního vedení, opravy stávajících vedení. Rozdělení bezvýkopových technologií, propichování, protlačování, horizontální beranění a vrtání, HDD - řízené vrtání (podvrty), opravy stávajícího vedení.

6. týden:

Podzemní stavby - NRTM - Podzemní dílo, stavba, konstrukční uspořádání. Technologie ražby klasická – NRTM, principy, technologické třídy ražby, členění výrubu, pracovní operace, rozpojování ruční, rozpojování odstřelem – drill + blast, rozpojování strojní tunelbagry, frézy. Kotvení, provizorní zajištění výrubu – primér, definitivní ostění – sekundér. Doprava v podzemí, doprava na povrchu.

7. týden:

Podzemní stavby - TBM - Technologie kontaktní ražby tunelů, plnoprofilové razicí stroje. Podzemní stavby – definice, vymezení. Technologie ražby – principy, dělení. Schéma postupu TBM, konstrukce razícího štítu, doprava materiálu, výhody a limity ražby metodou TBM. Ostění tunelu – tybinky.

8. týden:

Bezvýkopové technologie - inženýrské sítě - Filozofie oboru BT (JAKO  SAMOSTATNÉ TECHNICKÉ APLIKOVANÉ DISCIPLINY). Klasifikace BT. Rozhodovací procesy a jejich členění, aktualizovaný soubor hodnotících kritérií pro vyhodnocení variant BT a nositelů BT.

9. týden:

Bezvýkopové technologie - podpora - BT v praxi stavebního průmyslu, územě plánovacího procesu. BT v praxi investorské, v praxi projekční. BT v praxi zhotovitelů, subdodavatelů. BT v praxi provozovatelů TI i DI. BT v praxi subjektů-nositelů BT, v praxi unifikace TI a DI. BT v praxi legislativní. BT v praxi uživatelů, (v praxi státní správy …), veřejného prostoru sídel.

10. týden:

Komunikace - Pozemní komunikace, části. Zemní práce – objekty. Staveniště při zemních pracích. Doprava při zemních pracích. Zkoušení vlastností podkladu, rozhodující vlastnosti podkladu. Pojiva pro PK. Typy vozovek, vrstvy, návrh a konstrukce vozovek. Stroje pro vozovky.

11. týden:

Demolice a recyklace - Životnost - trvanlivost. Technologie demolic, metody. Faktory výběru technologie a techniky. Demoliční  technika. BOZP. Recyklace betonů. Recyklace asfaltových vozovek.

Název Velikost Typ Stáhnout
1. Mechanizace pro zemní práce při provádění inženýrských staveb 9.23 MB pdf Uložit soubor
2. Bezpečnost při provádění výkopů, stroje pro úpravu a dopravu zeminy 8.19 MB pdf Uložit soubor
3. Technologie výstavby mostů 5.33 MB pdf Uložit soubor
4. Zařízení staveniště pro inženýrské stavby 8.18 MB pdf Uložit soubor
5. Bezvýkopové technologie 9.9 MB pdf Uložit soubor
6. Podzemní stavby - NRTM 6 MB pdf Uložit soubor
7. Podzemní stavby - TBM 3.88 MB pdf Uložit soubor
8. Bezvýkopové technologie - inženýrské sítě 5.8 MB pdf Uložit soubor
9. Bezvýkopové technologie - podpora 1.06 MB pdf Uložit soubor
10. Komunikace 11.75 MB pdf Uložit soubor
11. Demolice a recyklace 5.34 MB pdf Uložit soubor