Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb - E

Technologie staveb - E (122TSE1)

Plán cvičení

1. týden: ZEMNÍ PRÁCE
Zadání práce, náplň cvičení. Výkres výkopů.

2. týden:
Návrh postupu těžení, komunikace, výběr mechanismů, vypracování postupového diagramu. Pažení a svahování, odvodnění, návrh strojních sestav.

3. týden:
Časový plán realizace zemních prací, hloubkové úrovně, bezpečnost, jakost, přidělení zadání betonářských prací.

4. týden: BETONÁŘSKÉ PRÁCE
Náplň cvičení, rozdělení na záběry, Výběr bednění, armování, betonáže a odbednění, nasazení čet.

5. týden:
Časoprostorový graf, zadání zvedacího prostředku a zařízení staveniště.

6. týden: NÁVRH ZVEDACÍHO PROSTŘEDKU
Návrh zvedacího prostředku, zařízení staveniště výrobní, sociální, rozvody médií, zadání cvičení na úpravy povrchů.

7 .- 9. týden:
povrchové úpravy – omítky-jednovrstvé, vícevrstvé, tenkovrstvé, speciální (zejména pro rekonstrukce historických objektů), sanační event. zateplovací systémy (kontaktní, bezkontaktní), obklady bazénů, schodišť, teras, fasád, podhledy akustické, protipožární aj.

10 .- 11. týden:
podlahové souvrství – tj. nášlapné a podkladní vrstvy podlahy (chápáno od stropní konstrukce event. podkladního betonu), zadán jeden typ nášlapné vrstvy podlahy – pokud možno ve skupině odlišně.
11. týden – zápočtový test

12. týden: Odevzdání, 2. zápočtový test!

13. týden:
Zápočet.

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Cíl cvičení:

Naučit studenty následujícímu postupu při řešení výrobních úkolů:
• Zjištění podmínek, za jakých budou stavební procesy probíhat.
• Udělat koncepci řešení (hrubý odhad výměr, druh a typ strojů a pomocných konstrukcí, jednoduchý časový plán).
• Rozdělit stavěný objekt na vhodná pracoviště k docílení souběhu prací.
• Zpracovat nezbytnou technickou dokumentaci (výkresy a stručný popis).
• Zpracovat podrobnější časový plán.
• Ohodnotit náklady, které navržené řešení bude vyžadovat.

Co má cvičící vysvětlit a ukázat studentům:

Zemní práce:
• Vysvětlit smysl a obsah cvičení.
• Vysvětlit, co budou studenti cvičit (že zemní práce včetně výkresu výkopů je většinou součástí dodavatelské dokumentace a proč tomu tak je).
• Výkres výkopů – vysvětlit co to je a jak vypadá půdorys (je to vlastně pohled shora na dokončený výkop) a kudy se vedou řezy (tak, aby co nejvíce objasnily tvar výkopů včetně řezu budoucí rampou a paženími).
• Výkres výkopů – jaké zvolit měřítko (1: 200, lépe 1: 100) a jak se dle normy kreslí (cvičící nakreslí na tabuli kus půdorysu a řezu), vysvětlit zejména pojem hlavní a vedlejší figura, jak se zakreslují budoucí konstrukce do půdorysu a řezu a jak se kreslí pažení, jak a co se kótuje.
• Výkres výkopů – vysvětlit kde pažit a kde svahovat (včetně svislých stěn. – 150 a 130 cm a s ohledem na geologii).
• Výkres výkopů – vysvětlit návrh sklonu svahů (podle úhlu vnitřního tření a zjednodušeně podle tabulek – ukázat na příkladech), vysvětlit jak změnit sklon podle změny geologie s ohledem na budoucí hloubkové úrovně.
• Výkres výkopů – vysvětlit jak rozšířit a tvarovat výkop při realizace patky do otevřeného výkopu , do bednění a na podkladovou mazaninu (jednostupňová a dvoustupňová patka).
• Výkres výkopů – rozšíření u stěny při realizaci svislé izolace po provedení svislé (betonové) stěny a naopak (viz další bod).
• Výkres výkopů - rozšíření u stěny při realizaci svislé izolace před svislou stěnou (v první fázi k zčištěnému výkopu provedena přizdívka s omítkou, dále izolace proti vodě a závěrem svislá konstrukce.
• Sejmutí ornice – vysvětlit rozsah sejmutí (veškeré plochy dotčené stavební činností – nejen v místě výkopu), tloušťka vrstvy a skladování (výška a tvar skládky, doba uložení) a umístění skládky na staveništi.
• Sejmutí ornice – kolik odvézt a na kolik dimenzovat skládku (vše odvézt, vše skladovat či skladovat to, co se později znovu využije).
• Při řešení základové spáry upozornit na roznášení zatížení od základů.
• Vysvětlit výpočet výkazu výměr (podle tříd těžitelnosti, použitého mechanizmu nebo ručně, typ výkopu /jáma, šachta, rýha/) a s ohledem na hloubkové úrovně.
• Ruční začištění – co začišťujeme a v jaké tloušťce.
• Vysvětlit způsob vytyčování polohopisného a výškopisného při jednotlivých fázích realizace výkopů (sejmutí ornice, výkop hlavní jámy dle hloubkových úrovní, výkop budoucích základových konstrukcí), umístění laviček a jejich konstrukce.
• Vysvětlit výběr vhodných mechanizmů pro těžbu (sejmutí ornice, hlavní výkop, výkop budoucích základů). Zaměřit se nejprve na DRUH, potom typorozměr a na závěr teprve konkrétní stroj (značka).
• Vysvětlit návrh odvozních prostředků (podle těžícího mechanizmu, vzdálenosti a ostatních podmínkách, jako podíl dopravy na silnici a v terénu) vysvětlit návrh vhodného počtu k těžícímu stroji.
• Posoudit technickou vhodnost navržených mechanizmů.
• Posoudit vhodnost navrženého pažení a zkontrolovat detailní vykreslení.
• Posoudit vhodnost navrženého odvodnění.
• Vysvětlit návrh meziskládek ornice a výkopků určených k následnému využití.
• Vysvětlit návrh a zakreslování jednotlivých hloubkových úrovní.
• Vysvětlit varianty řešení dopravních ramp do jednotlivých hloubkových úrovní výkopů (a event. figur), vysvětlit sklony ramp, poloměry zatáček a šířky ramp (s rozšířením v zatáčkách), umístění výjezdu ze stavby.
• Vysvětlit princip rozdělení výkopiště (staveniště) na více pracovišť a využívání možností souběhu procesů ke zkracování celkové doby provádění prací.
• Vysvětlit výpočet doby trvání jednotlivých procesů (z výkonových norem, z kalkulací, výpočtem).
• Nakreslit vzorový harmonogram a vysvětlit způsob jeho tvorby.
• Posoudit vhodnost navržených mechanizmů z hlediska ekonomického s ohledem na dobu nasazení.

Betonářské práce:
• Vysvětlit obsah a smysl cvičení.
• Vysvětlit rozdělení svislých konstrukcí na záběry včetně konstrukčních variant napojení jednotlivých záběrů a nejvhodnější místa napojení.
• Na příkladu ukázat dobu trvání práce na záběru svislých konstrukcí včetně technologických přestávek.
• Vysvětlit rozdělení vodorovných konstrukcí na záběry u nespojité stropní konstrukce a zejména u spojité stropní konstrukce včetně nejvhodnějších míst napojení (odůvodnit z hlediska namáhání ohybovým momentem a smykem).
• Na příkladu ukázat dobu trvání záběrů vodorovných konstrukcí včetně technologických přestávek.
• Vysvětlit vazbu svislých a vodorovných konstrukcí dle záběrů na příkladech (jedna komplexní četa, první četa realizující svislé konstrukce a druhá vodorovné, specializované čety, vysvětlit složení jednotlivých čet, ukázat správnou obratovost bednění s minimalizací prostojů čet.
• Vysvětlit výpočet doby trvání jednotlivých procesů (z výkonových norem, z kalkulací, dle údajů výrobců, odborným odhadem).
• Ukázat na příkladech výpočet vodorovného tlaku čerstvého betonu na stěny bednění.
• U vodorovných konstrukcí ukázat návrh vzdálenosti jednotlivých prvků (prvkové – nosníkové bednění), ukázat posouzení podpěrné konstrukce.
• Na příkladu vysvětlit řešení časoprostorového grafu ve variantách (stěnová konstrukce a skelet, deskový a trámový strop) při různém nasazení čet (jedna komplexní četa, první četa realizující svislé konstrukce a druhá vodorovné, specializované čety).
• Nakreslit ukázku nasazení bednění svislých konstrukcí (sloup a stěna) uvnitř půdorysu a u obvodu objektu (kde jsou nutné pomocné konstrukce – např. lávky) v půdorysu, pohledu a příčném řezu u bednění prvkového (nosníkového) a rámového.
• Nakreslit ukázku nasazení bednění vodorovných konstrukcí (deskový a trámový strop) v půdorysu a obou řezech (včetně řešení u stěny či sloupu a okraje) u prvkového (nosníkového) a rámového bednění.

Zvedací prostředek (jeřáb):
• Vysvětlit obsah a smysl cvičení.
• Vysvětlit vhodnost nasazení věžového jeřábu a autojeřábu podle podmínek (půdorysné rozměry objektu, výška, hmotnosti břemen, doba nasazení a doba využití).
• Nakreslit graf dosahu a nosnosti pro věžový jeřáb a autojeřáb a vysvětlit posouzení nosnosti a dosahu jeřábu.
• Nakreslit objekt (v půdorysu a řezu) a vzorové umístění jeřábu věžového (stabilní postavení a na jeřábové dráze) a autojeřábu..
• U věžového jeřábu s jeřábovou dráhou vysvětlit návrh délky jeřábové dráhy.
• Vysvětlit minimální vzdálenost od objektu (zejména protizávaží u autojeřábu a věžového jeřábu s otočnou věží.
• U autojeřábu vysvětlit dosah opěr a vzdálenost výložníku od objektu.
• Vysvětlit minimální vzdálenost u podsklepeného objektu.
• Vysvětlit návrh nutného počtu jeřábů.
• Posoudit vhodnost návrhu z hlediska technických parametrů, ekonomických nároků a počtu zvedacích prostředků.

Název Velikost Typ Stáhnout
Zadání č. 1 - Zemní práce 861.59 KB pdf Uložit soubor
Zadání č. 2 - Betonářské práce 464.49 KB pdf Uložit soubor
Zadání č. 3 - Zvedací prostředek 211.67 KB pdf Uložit soubor
Dokončovací práce TSE1 34 KB doc Uložit soubor