Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb L3

Technologie staveb L3 (122TS3)

Plán cvičení:

1. cvičení:

Zadat konkrétní objekt (možno použít z projektu). Rozsah zadané dokumentace = minimálně typické podlaží, řez a technické zpráva (popis jednotlivých konstrukcí). Pro zadaný objekt vypracovat schéma postupu výstavby jednotlivých technologických etap.

2. cvičení:

Pro zadané technologické etapy vypracovat rozborový list (důraz na sled procesů, výkaz výměr řešit jen zjednodušeně).

3. cvičení:

K jednotlivým procesům vyhledat odpovídající normy času, doplnit nutné technologické přestávky, nasazení rozhodujících strojů, volba pracovních kolektivů.

4. cvičení:

Z rozborového listu sloučit jednotlivé procesy (dle zásad technologické dělby práce pro agregaci) do technologického rozboru (normálu).

5. cvičení:

Pro sloučené (agregované) procesy vyhledat potřebné normohodiny a vypočítat doby trvání jednotlivých procesů.

6. cvičení:

Z předchozích dat (technologického rozboru vynést časoprostorový graf, pozor na souběhy jednotlivých procesů a jejich křížení v prostoru, vazby mezi procesy.

7. cvičení:

Z předchozích dat (technologického roozboru resp. časoprostorového grafu) vynést harmonogram.

8. cvičení:

Doplnit výstupy o přehledné tabulky a grafy nasazení jednotlivých zdrojů (např. pracovníků).

9. cvičení:

U uvedeného objektu zpracovat časové plány realizace jednotlivých sítí (voda, elektro, kanalizace, plyn apod.)

10. cvičení:

Zapracovat získané hodnoty do celkového časoprostorového grafu (objekt + sítě)

11. cvičení:

Pro řešený časoprostorový graf resp. jeho zadanou část vypracovat stavebně technologický síťový graf s variantou použití proudové metody stavění a výsledné hodnoty vynést v časoprostorovém grafu.

12 cvičení:

Vypracování časoprostorového grafu sourodého objektu řazeného do proudové výstavby s důsledným kloubením a vyvažováním proudů (teoretický případ)

13. cvičení:

Test prověření znalostí.

14. cvičení:

Udělení zápočtu.

Pozn.: Obsah přednášek i přednáška může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Název Velikost Typ Stáhnout