Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb L3

Technologie staveb L3 (122TS3)

Plán přednášek:

1. přednáška:

Cíl předmětu - vytvoření modelu stavění celku, objektu. Výrobní proces ve stavebnictví jako systém. Hlavní zásady a termíny. Vlastnosti výrobního procesu objektu a investičního celku a rozdíly oproti průmyslové výrobě. Stavba, objekt, stupeň rozestavěnosti, technologická etapa, konstrukce, konstrukční prvek jakožto výrobky. Klasifikace a třídění stavební produkce.

2. přednáška:

Výrobní proces objektu. Technologická, časová a prostorová struktura stavebního procesu - základní definice. Prostorová struktura objektového procesu. Směr stavebních procesů. Rozdělení na prostorové výrobní části - úseky, záběry. Pracovní prostor celkový, minimální, součinitel pracovní fronty. Technologické schéma. Návrh a posouzení zdvihacích prostředků.

3. přednáška:

Technologická struktura stavebního procesu. Objektový stavební proces, proces stupně rozestavěnosti, etapový proces, dílčí stavební proces. Pracnost produktu procesu. Znázornění technologické struktury objektového procesu, technologický rozborový list, technologický normál (rozbor). Výkaz výměr, rozpočet a výrobní kalkulace jakožto základ pro stavebně technologickou analýzu. Časová struktura objektového procesu. Výpočet doby činnosti. Doba rozvinutí agregovaných procesů. Znázornění časové struktury - harmonogram, časoprostorový graf, bilancování zdrojů v čase, základní druhy vazeb mezi procesy.

4. přednáška:

Technologické etapy a jejich charakteristiky pro sourodé a nesourodé objekty (Pracovní předměty, pracovní prostředky, pracovní síly, činnosti, výrobní (pracovní) prostor, výrobky, meziprodukty, vnější vlivy, jiné důležité vlastnosti.

5. přednáška:

Veřejnoprávní projednání stavby. Stavební úřady, územní řízení, ohlášení stavby, stavební řízení, účastníci a dokumentace pro tato řízení. Projednání dokumentace, stavební povolení.

6. přednáška:

Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty. Dlouhodobé a krátkodobé (operativní) plánování. Studie postupu důležitých procesů. Řízení kvality a její kontrola při stavění, kontrolní a zkušební plány. Vliv stavební činnosti na životní prostředí - environmentální plány. Využití modelů výrobního procesu objektu pro nabídku a projektové řízení.

7. přednáška:

Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti. Autorský dozor, technický dozor investora (stavební dozor), periodické prohlídky stav. úřadu. Dokumentace o průběhu realizace stavby. Předání a převzetí stavby do užívání, kolaudace stavby.

8. přednáška:

Příprava výstavby investičních celků jako systém v podmínkách tržního hospodářství. Technologické podmínky pro zpracování nabídky a modelu postupu realizace investičního celku. Struktury výrobního procesu investičního celku a jejich znázornění (návaznost na realizaci jednotlivých objektů). Zásady výstavby investičních celků. Základní období výstavby (přípravných prací, hlavní výstavby). Územní a prostorové členění investičních celků, určení směru postupu, dělení na výstavbové části. Sourodé a nesourodé investiční celky, komplexní stavební proces, jeho členění, základní dokumenty pro jeho modelování pomocí stavebně technologického projektu.

9. přednáška:

Využití zásad provádění nesourodých investičních celků při výstavbě jaderných elektráren.

10. přednáška:

Uplatnění proudové metody stavění při stavění investičních celků v tržních podmínkách. Základní principy proudu, jeho znázornění, struktury a parametry. Řídící proud, pracovní fronta, časový modul, vyvažování a kloubení proudů, kritické přiblížení, výpočet kritického místa při změně směru proudu.

11. přednáška:

Teoretický případ stavění sourodého objektu zařazeného do investičního celku. Znázornění postupu realizace v časoprostorovém grafu při respektování zásad proudového stavění.

12. přednáška:

Modelování procesu výstavby pomocí síťových grafů. Obecný graf a síťový graf. Metoda kritické cesty (CPM), výpočet síťového grafu, rezervy. Hranově a uzlově definovaný síťový graf. Kritické zhodnocení metody kritické cesty. Využití síťové analýzy ve stavebnictví. Metoda BKN (stavebnicové síťové plánování) a STSG (stavebně technologický síťový graf) s využitím uzlově definovaného síťového grafu.

13. přednáška:

Typové síťové grafy a možnost jejich modifikace. Stavebnicové skládání modelů výstavby objektů do modelu výstavby investičního celku. Dokumenty vyplývající ze síťového grafu (technologický normál, harmonogram, ČPG, bilanční grafy, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán). Využití počítačů pro modelování realizace investičního celku. Ukázka systému pro automatizované zpracování přípravy stavby objektu a investičního celku

14. přednáška:

Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Základní dělení ZS, principy návrhu provozního, sociálního a doplňujícího zařízení staveniště. Kritéria a metodika projektování ZS v podmínkách tržního hospodářství.

Pozn.: Obsah přednášek i přednáška může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

8.

8. přednáška:

přednáška:

Název Velikost Typ Stáhnout