Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie a provoz stavby

Technologie a provoz stavby (122TPS)

Pracovní náplň stavbyvedoucího, dílovedoucího, stavebního dozoru stavebníka a autorského dozoru. Smlouva na výkon stavebního a autorského dozoru. Průběh výstavby – přejímka staveniště, vedení stavebního deníku, kontrolní dny, doklady, práce se zaměstnanci a subzhotoviteli, zajišťování materiálů a strojů, přejímka, kolaudace. Platby záloh, fakturace, kalkulace, výrobní faktura. Zásady BOZP a PO.

Výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, ohlášení, oznámení a k provádění stavby. Smluvní vztahy s projektantem. Výběrové řízení na zhotovení stavby, veřejné a ostatní zakázky, technické informace, výkaz výměr. Smlouva o dílo (základy), sestavení, obsah, cena díla a její varianty.

Rozdělení zařízení staveniště a podrobné členění. Výrobní zařízení staveniště, navrhování a dimenzování. Navrhování a dimenzování komunikací staveništních, skladů a skládek, kanceláří, rozvodů a přípojek vody, elektřiny a ostatních médií, odkanalizování. Návrh šaten, WC a ostatních sociálních zařízení. Jednotlivé fáze výstavby ZS. Kreslení zařízení staveniště, umístění jednotlivých částí do situace. Náklady na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zařízení staveniště s ohledem na druh objektu (pozemní stavba, dopravní, apod.), zařízení staveniště celku.

Název Velikost Typ Stáhnout
Ukázka smlouvy o dílo - neopisovat!!! 202.38 KB pdf Uložit soubor
Povinnosti stavbyvedoucího (mistra) 582.08 KB pdf Uložit soubor
Povinnosti technického dozoru stavebníka 595.2 KB pdf Uložit soubor