Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie a provoz stavby

Technologie a provoz stavby (122TPS)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie a provoz stavby
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 3 / 1
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Stručná anotace předmětu:

Pracovní náplň stavbyvedoucího, dílovedoucího, stavebního dozoru stavebníka a autorského dozoru včetně základních smluvních aspektů a informací o jednotlivých fázích procesu výstavby. Problematika spolupráce s projektanty během zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, ohlášení, oznámení a k provádění stavby. Základních body (zejména technické části) Smlouvy o dílo. Rozdělení zařízení staveniště a podrobné členění na výrobní, sociální a provozní včetně návrhu a dimenzování.

Cíl předmětu:

Naučit studenty praktické dovednosti při řízení vlastní realizace staveb, stavebním a autorském dozoru jakož i při navrhování výrobního, sociálního a provozního zařízení staveniště v jednotlivých etapách výstavby objektu a celku.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání (dle požadavku cvičícího) obou cvičení (včetně ev. opravy či doplnění cvičení) a úspěšné absolvování písemného závěrečného testu na cvičení (opět dle požadavku cvičícího)

Doporučená literatura:

 • Svoboda, P., a kol.: Dozor a kontrola na stavbě, Verlag Dashöfer 2008
 • Makýš, O.,Makýš, P.,: Technologický projekt: Projekt organizácie výstavby, Bratislava : ES STU, 2005
 • Pospíchal, V.,: Zásada návrhu ZS, pomůcka k předmětu 122ZAS
 • Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.)
 • Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)
 • Vyhláška o dokumentaci staveb (č. 499/2006 Sb.) s přílohami
 • Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (č. 591/2006 Sb.) s přílohami
 • Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (č. 362/2005 Sb.) s přílohami
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (č. 361/2007 Sb.)
 • Zákon o odpadech (č. 185/2001 |Sb.) a prováděcí vyhlášky ( č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. A č. 384/2001 Sb.)
 • Zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.)
 • Zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.)
 • Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (č. 30/2001 Sb.)
 • K122 - Multimediální pomůcka Smluvní vztahy ve výstavbě