Úvod Výuka Vyučované předměty Soudně znalecká činnost

Soudně znalecká činnost (122SZC)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Soudně znalecká činnost
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 1,2
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Další požadavky na studenta: (Absolvování 122TS3 v bakalářském studiu) NE

Stručná anotace předmětu:

Předmět se zabývá problematikounekvality v investičním procesu a exploataci výsledků systému hmotnévýroby. Posluchač se seznamuje ze základním principem a částí legislativyv oblasti znalecké činnosti. Předmět seznamuje posluchačes postavením jednotlivých účastníků investičního procesu ve znaleckémdokazování končícím znaleckým posudkem. Postupnou formou jsou analyzoványjednotlivé stavební konstrukce z hlediska posuzování poruch a jejichřešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci, tj. řešena je:analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizacistavby, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění . Uvedenaje metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podáníposudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocenípodkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečnévyhodnocení.