Úvod Výuka Vyučované předměty Stavebně technologické projektování L

Stavebně technologické projektování L (122STPL)

Plán přednášek a cvičení:

1. týden:

Úvod do problematiky, provozní řád PC učebny, zadání seminární práce.

2. týden:

Stavebně technologická příprava, její členění a návaznosti, metodika zpracování stavebně technologického projektu.

3 týden:

Prostorová analýza stavby, objektová skladba zadané stavby, prostorová struktura hlavního objektu, postup výstavby všech objektů. Zadání č. 1: Technologický rozborový list stavby.

4. týden:

Technologická analýza výstavby hlavního objektu. Technologické etapy, základní stavební procesy, výkaz výměr, pracnosti, stroje, pracovníci, technologické přestávky.

5. týden:

Časová analýza výstavby hlavního objektu. Trvání jednotlivých procesů, návaznost procesů a technologických etap, celková doba výstavby, časová osa potřeby pracovníků a strojů.

6. týden:

Samostatná práce na PC a konzultace zadání č. 1.

7. týden:

Odevzdání a kontrola zadání č. 1.

8. týden:

Zadání č. 2: Modelování staveništní dopravy. Modelová situace stavby, vymezení požadované skladby staveništních objektů, návrh a umístění zvedacích prostředků, návrh vnitrostaveništního komunikačního systému.

9. týden:

Situace zařízení staveniště, plochy pro skládky, plochy pro skladování, umístění mechanizace, kanceláří, šaten a hygienického zařízení.

10. týden:

Výpočet potřeby energií pro zadané zařízení staveniště.

11. týden:

Samostatná práce na PC a konzultace zadání č. 2.

12. týden:

Odevzdání a kontrola zadání č. 2.

13. týden:

Studentský workshop.

14. týden:

Studentský workshop, udělení klasifikovaného zápočtu.

 

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Název Velikost Typ Stáhnout