Úvod Výuka Vyučované předměty Stavební mechanizace

Stavební mechanizace (122SME)

Plán cvičení:

V průběhu cvičení zpracují studenti tři úlohy s ohledem na nasazení stavební mechanizace v průběhu výstavby. Cvičení úzce souvisí s projektem a jsou individuálně zadávány. Nedílnou součástí cvičení je zpracování seminární práce.

Studenti odevzdají všechny tři zadané úlohy v tištěné podobě v deskách s rozpiskou. Na rozpisce bude uvedeno: název úlohy, jméno studenta, název předmětu, jméno vyučujícího, rok a semestr zpracování úloh, studijní ročník, identifikace katedry a fakulty. Uvnitř desek bude seznam jednotlivých příloh.

1. Týden

Úvod + 1. úloha – Zemní práce + zadání seminární práce

Zadání:

V průběhu úvodního cvičení jsou studenti seznámeni s vyhláškou vedoucího K122. Dále je v krátkosti prezentován program cvičení, které se stává ze 3 úloh (1. Mechanizace pro zemní práce, 2. Mechanizace pro provádění hrubé stavby, 3. Mechanizace pro dokončovací práce). Na konci semestru budou studenti prezentovat obsah svojí seminární práce.

Zadání seminární práce:

V průběhu semestru studenti zpracují krátký dokument ( 4-5 stran A4) dokumentující pracovní cyklus stavebního stroje (soustavy spolupracujících strojů). Ten bude zachycen formou kinogramu, příp. krátkého filmu.

2. Týden

1. úloha – Mechanizace pro zemní práce a zařízení staveniště

Zadání:

Výklad k formě zpracování seminární práce, osvětlení podkladů k předmětu (skripta TS 10 – cvičení, Příklady z mechanizace a provádění staveb – Část I, web K122, Handbook, technické listy výrobců). Kontrola a odsouhlasení zadání na dané projekty (zadání k PRJ2). Výklad pojmů Nh (Sh) a teoretický výkon stroje.

Zadání seminární práce:

Výklad k formě zpracování seminární práce.  

1)      Místo stavby (pozorování stroje či soustavy spolupracujících strojů).
2)      Technické parametry stroje (soustavy strojů), včetně popisu pracovních nástrojů jednotlivých strojů.
3)      Popis fází cyklu práce stroje (soustavy strojů) pomocí kinogramu, příp. krátkého filmu.
4)      Časový záznam práce stroje včetně všech prodlev v cyklu. (Čekání na spolupracující stroj či jiné). Výpočet průměrné doby trvání cyklu.

Výpočet čistého výkonu stroje a výpočet reálného výkonu spolupracující soustavy strojů (včetně oprávněných prodlev a zpoždění).

3. Týden

1. úloha – Mechanizace pro zemní práce – skrývka ornice, nakládání a transport deponie

Zadání:  

Na zadaném staveništi vymezit prostor dotčený stavební činností. Podle rozsahu navrhnout vhodný stoj pro provedení skrývky ornice. Zpracovat návrh (schéma) pojezdů v jednotlivých záběrech, určit délku jednoho pojezdu, celkový počet pojezdů, dobu trvání pojezdu, průměrnou dobu cyklu. Určit skutečný výkon stroje.

Návrh nakladače.

4. Týden

1. úloha – Hloubení stavební jámy, výpočet počtu dopravních prostředků

Zadání:  

Návrh rypadla a odvozních prostředků. Stává se z návrhu vhodného typu rypadla podle požadovaného výkonu. Určení cyklu rypadla na základě doby trvání jednotlivých fází cyklu. Výpočet reálného výkonu daného rypadla, úprava výkonu na základě výkonových koeficientů. Návrh dopravního prostředku, určení přepravní trasy, rozdělení na jednotlivé fáze (na staveništi, v obci, mimo obec, vykládání, nakládání). Posouzení skutečného objemu přepravované zeminy. Výpočet reálného výkonu odvozního prostředku, výkonové koeficienty. Určení počtu odvozních prostředků. Návrh nakladače (podle výkonu dozeru) a určení počtu odvozních prostředků. Návrh rypadla pro provedení výkopů základových konstrukcí.

5. Týden

1. úloha – Teorie hromadných obsluh

Zadání:  

Ukázka modelového příkladu výpočtu počtu odvozních prostředků pomocí teorie hromadných obsluh. Provést ukázkový příklad pro jednokanálovou obsluhu. Porovnat výsledné hodnoty s teoretickými hodnotami počtu odvozních prostředků. Úkolem studentů je provést výpočet pro svou úlohu, zejména pro příklad návrhu odvozních prostředků při výkopu hlavní stavební jámy.

6. Týden

2. úloha – Betonářské a montážní práce v průběhu výstavby

Zadání:  

Výpočet časové a finanční náročnosti nasazení různých variant mechanizace v průběhu betonáže hrubé spodní a hrubé vrchní stavby.

1)      Návrh mobilního čerpadla betonové směsi, obsluhy čerpadla pracovní četou, návrh hodinového výkonu autodomíchávačů a jejich počet.
2)      Návrh věžového jeřábu, provádění betonáže pomocí věžového jeřábu, výkonu jeřábu při provádění betonáže a počet automobilů.
3)      Návrh betonáže menších celků pomocí kombinovaného stroje čerpadlo-mix.

U všech variant posoudit časovou a finanční náročnost provádění.

7. Týden

2. úloha - Ukázka návrhu a posouzení zdvihacího prostředku.

Zadání:  

Bude vypracován návrh konkrétního stabilního či mobilního jeřábu, který bude posouzen zejména s ohledem na únosnost a dosah pomocí pracovních diagramů daných typů jeřábů. Dále bude navržena a posouzena minimální výška jeřábu a příp. odstupová vzdálenost od objektu (pro objekty se základovou spárou pod úrovní paty jeřábu). Jednotlivé pozice jeřábů budou zakresleny ve výkresu zařízení staveniště s ohledem na návaznosti na vnitrostaveništní komunikaci a skládky materiálu.

8. Týden

2. úloha - Procesy na staveništi v průběhu výstavby hrubé stavby

Zadání:

Sestavit výkres zařízení staveniště pro fázi hrubých stavebních prací. Zejména je třeba dimenzovat velikost skládek materiálu a prefabrikátů, umístění vzhledem k poloze zdvihacího prostředku. Správné provedení vnitrostaveništní komunikace včetně odstavných a otáčecích ploch pro zásobování a dopravu a vyznačení míst pro postavení mechanizace (mobilní čerpadla betonu, postavení autodomíchávačů při betonáži jeřábem). Návrh buňkové sestavy na staveništi.

9. Týden

3. úloha - Dokončovací práce

Zadání:

Studenti vypracují výpis stavebních strojů, zařízení a nářadí pracovních čet pro rozhodující procesy (z hlediska nasazení mechanizace – podlahy, omítky, příčky) dokončovacích prací. Dále vypracují sestavu pracovní čety pro jednotlivé procesy dokončovacích prací včetně vymezení konkrétního popisu práce a odpovědnosti jednotlivých pracovníků. K jednotlivým strojům a pracovním četám uvedou zjištěný hodinový výkon. Studenti sestaví výkres zařízení staveniště pro fázi dokončovacích prací zejména s ohledem na umístění skladů a skládek materiálu, vyznačí hlavní dopravní trasy

10-11. Týden

Workshop

Seminární práce je prezentovaná před celou skupinou formou elektronické prezentace. Studenti seznámí skupinu s výsledky dosaženými při sestavování kinogramu stavebního stroje nebo stavební mechanizace a následného výpočtu výkonu cyklicky pracujícího stroje či stroje pracujícího v soustavě jednotlivých strojů. Vyhodnocení je provedeno formou porovnání vypočtené hodnoty s parametry uváděnými výrobcem, příp. s uvažovanou normou času.

Konzultace před odevzdáním, příprava k odevzdání jednotlivých úloh.

12. Týden

Zápočet.

Studenti odevzdají všechny tři zadané úlohy v tištěné podobě v deskách s rozpiskou. Bude zde uvedeno: název úlohy, jméno studenta, název předmětu, jméno vyučujícího, rok a semestr zpracování úloh, studijní ročník, identifikace katedry a fakulty. Uvnitř desek bude seznam jednotlivých příloh.

Dále studenti odevzdají seminární práci v tištěné podobě s přiloženým CD s prezentací seminární práce.

Pokud odpovídá účast na cvičeních požadavkům stanoveným vyhláškou K122 (max. 2 absence v průběhu semestru), jsou odevzdány úlohy a seminární práce v požadované formě, je udělen zápočet.

13. Týden

Rezerva

Soubory ke stažení:

Název Velikost Typ Stáhnout
1. úloha 652.74 KB pdf Uložit soubor
2. úloha 656.73 KB pdf Uložit soubor
3. úloha 649.88 KB pdf Uložit soubor
Seminární práce 652.68 KB pdf Uložit soubor