Úvod Výuka Vyučované předměty Příprava a řízení projektů

Příprava a řízení projektů (122PRP)

Plán přednášek:

1. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Projekt, typy projektů, výstavbový projekt, účastníci projektu, objednatel, zhotovitel/zhotovitelé. Předmět projektu. Rámec projektu. Životní cyklus projektu.

2. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Organizování výstavbového projektu. Pohled objednatele, pohled zhotovitele. Vztahy mezi účastníky projektu. Legislativní požadavky. Studie proveditelnosti. Studie dopadu na životní prostředí. Dodavatelské systémy. Smluvní zajištění, typy smluv. Projektové řízení vs. liniové řízení, maticové řízení. Trvalá organizace, dočasná organizace. Projektový tým. Role účastníků projektu, role členů týmu, odpovědnost.

3 přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Vedení projektu v pojetí PMI a IPMA. Hlavní fáze projektu - příprava projektu, plánování projektu, zpracování návrhu (dříve projekční práce), výstavba, řízení vybraných procesů, zakončení projektu. Hlavní oblasti ve vedení projektu – předmět projektu, zajištění jakosti, lidské zdroje, obstarávání, náklady, čas, komunikace, rizika, integrace.

4. Přednáška: Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Zpracování časových harmonogramů I část. Síťový graf, propočet jednoduchého síťového grafu. Gantův graf, Časoprostorový graf. Důvody používání a možnosti. Deterministický vs. pravděpodobnostní přístup. Ukázky několika SW nástrojů pro zpracování časových harmonogramů.

5. Přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Předmět projektu, WBS, hlavní typy WBS. Zajištění jakosti v projektu, ISO 9000 a 14000, bezpečnost práce, interní audit jakosti.

6. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Vedení rizik. Definice rizika obecně, modely rizika pro řízení projektů, uplatnění procesu vedení rizik v projektu. SW pro vedení rizik v projektech.

7. Přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Obstarávání. Uplatnění pracovní síly, materiálů a strojů v projektu výstavby.

8. přednáška: Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Zpracování časových harmonogramů II. část. Kritická cesta, optimalizace harmonogramu, aktualizace hmg, Cvičení: stanovení kritické cesty projektu, časové rezerva, optimalizace hmg případového projektu, aktualizace hmg.

9. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Odhady a kalkulace nákladů, vedení nákladů v projektu.

10. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Vedení lidských zdrojů, požadavky na vedoucí projektů a členy projektových týmů. Zajištění pracovní síly pro projekt. Komunikace.

11. přednáška: Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Zpracování časových harmonogramů III. část. Řízení příjmů a výdajů (Cash-flow). Hodnocení postupu projektu, realizovaná hodnota. Výhled k dokončení.

12. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Základy účtování o výstavbových projektech. Ekonomické hodnocení investice. Financování výstavbových projektů.

13. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Reporting, tvorba sestav podle potřeb skupin uživatelů, spolupráce členů týmu a účastníků projektu, spolupráce s informačními systémy účastníků.

14. přednáška: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA, Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Závěrečné vyhodnocení případového projektu. Silné a slabé stránky. Náměty k doplnění a zlepšení.

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Název Velikost Typ Stáhnout