Úvod Výuka Vyučované předměty Projekt 2

Projekt 2 (122PRJ2)

Podklady k zápočtům a zkouškám

Účast na projektech (povoleny dvě absence), odevzdání v níže uvedeném termínu

Podrobně zadání (osnova) stavebně technologického projektu:

 • Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace
 • Oprava dokumentace (navržení změn chybných nebo nevhodných řešení)
 • Rozdělení na etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů, rozdělení stavby na objekty a úseky (schéma)
 • Hrubý výpočet výměr (na rozhodující položky z technologického hlediska)
 • Soupis všech procesů, podrobný rozbor rozhodujících procesů (opět rozhodující položky – podle Paretova pravidla - rozborový list)
 • Technologický normál (u rozhodujících procesů s výpočtem, u ostatních zjednodušený)
 • Podrobný časoprostorový graf celé stavby s důrazem na technologické postupy a zadání (minimální, optimální, maximální technologicky možná doba trvání, minimální, optimální a maximální velikost čet, variantní řešení nasazení strojů a mechanizmů apod.)
 • Harmonogram s grafem nasazení pracovníků, rozhodujících mechanizmů a určených materiálů
 • Na zadanou část výkaz výměr (včetně přesného popisu položek pro veřejnou nebo neveřejnou zakázku) a položkový rozpočet na základě podrobné kalkulace (kalkulace podle konkrétních podmínek dané stavby, nikoli převzatou z databáze)
 • Výkres zařízení staveniště včetně technické zprávy a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce, úpravy povrchů a závěr výstavby)

Projekt bude členěn na tyto části:

 • Zadání včetně podkladů (většinou projektová dokumentace)
 • Časové plánování (soupis procesů, rozhodující výměry, rozbor, technologický normál, časoprostorový graf, harmonogramy s grafy)
 • Zařízení staveniště (technická zpráva s výpočty a výkresy ZS)
 • Ekonomická část (výkaz výměr, kalkulace, rozpočet)
 • Konstrukční část (oprava dokumentace)

Projekt bude odevzdán v tištěné formě + CD (vše ve formátu PDF + v editovatelných formátech). Projekt odevzdejte do 18.1.2019 do 11:00.

Název Velikost Typ Stáhnout