Úvod Výuka Vyučované předměty Projekt 1

Projekt 1 (122PRJ1)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Projekt 1
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 3 / 2
Rozsah studijního předmětu: 0P + 3C
Hod. za týden:
4
Kreditů: -
Způsob zakončení:
kz
Forma výuky: Projekt
Vyučující: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Stručná anotace předmětu:

Na základě převzaté studie (projekt k územnímu rozhodnutí) návrh konstrukce objektu. Analýza zatížení, návrh 3 variant nosné konstrukce včetně základů. Výběr, rozpracování a optimalizace určené (nemusí být nejvhodnější) varianty nosného systému, zpracování výpočtů, technické zprávy a výkresové dokumentace včetně technické zprávy.

Cíl předmětu:

Naučit studenta uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí z hlediska konstrukčního, technologického i ekonomického.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Zpracování níže uvedených částí (upřesní konzultující pedagog) a zapsání známky z jednotlivých částí (KPS, betonové konstrukce a TZB) od jednotlivých konzultantů. Po doplnění známky z technologie bude vedoucím projektu udělen zápočet s výslednou známkou (nemusí se jednat o průměr.

Orientační rozsah projektu 122PRJ1:

K 122 (technologie):

 • 3 konstrukční varianty (ve spolupráci s K 124 a K 133)
 • Výkres výkopů (1:50)
 • Situace 1:200
 • Technická zpráva obsahující:
  • informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště
  • významné sítě technické infrastruktury
  • napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště
  • úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob
  • uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
  • řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
  • popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
  • podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
 • Hrubý technologický rozbor (zejména pro nosnou konstrukci), orientační časový plán výstavby
 • Situace stavby (1:200) se zakreslením hranice staveniště, staveb zařízení staveniště a jednotlivých částí zařízení staveniště (etapa výstavby hrubé stavby) s vyznačením přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.
K124 (KPS):
 • 3 konstrukční varianty (ve spolupráci s K 122 a K 133)
 • Půdorys suterénu, přízemí, M 1: 50 v úrovni pro provádění stavby (min)
 • 1 řez 1 : 50 nebo (1:20) – schodištěm, ev. dva řezy
 • 1 pohled (pohledy) 1:100
 • Základy 1: 50
 • Schematicky (od ruky) ev. další detaily, pokud nejsou obsaženy v řezu
 • Technická zpráva (koncept)
K 125 (TZB):
 • Kanalizace (trasy ležatých rozvodů, umístění stoupaček
 • Vodovodu (trasy ležatých rozvodů, umístění stoupaček
 • Koncepčně vyřešit vytápění a větrání (chlazení)
 • Trasy ÚT, VZT (vliv na instalační šachty), umístění výměníku, kotelny
 • Do situace (1:200) zakreslení přípojek
 • Technická zpráva
K 133 (beton):
 • 3 konstrukční varianty (ve spolupráci s K 122 a K 124)
 • Předběžný statický výpočet
 • Jeden výkres tvaru
 • Technická zpráva

Doporučená literatura:

 • Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995