Úvod Výuka Vyučované předměty Projekt organizace výstavby

Projekt organizace výstavby (122POV)

Na Vámi projektovaný objekt zpracujte zadané části POV:

1. Z hlediska zpracovatele projektové dokumentace

a) Technickou zprávu obsahující zejména:

 • identifikaci stavby (druh, místo apod.)
 • určení stávajících objektů, které je možné pro ZS využít
 • určení nutných záborů ploch mimo vlastní staveniště (zatím bez termínů)
 • orientační lhůty výstavby
 • způsob napojení staveniště na sítě
 • dopravně inženýrská opatření

b) Výkres zařízení staveniště (1:200) se zakreslením:

 • vjezdů a výjezdů
 • napojení na sítě a vedení sítí mimo staveniště
 • zpevněných ploch
 • oplocení

c) Výkres hlavních dopravních tras do mapy se zakreslením dopravního řešení:

 • Výkres hlavních dopravních tras do mapy - rozhodující stavební materiály, odpady, zeminy, nadměrné náklady
 • Zakreslení dopravního řešení - uzavírky, omezení, objízdně trasy

2. Z hlediska zhotovitele (uchazeče) vypracujte postupně:

a) Pasportizaci (ve formě zprávy s fotodokumentací):

 • Okolních objektů (zejména fasád)
 • Komunikací (zejména sloužících k přístupu na staveniště)
 • Zeleně

b) Ochranu okolí (podle konkrétních podmínek) s vytipováním konkrétních procesů:

 • Před hlukem
 • Před vibracemi
 • Před prachem
 • Před ostatními vlivy

c) Na zvolený (a cvičícím odsouhlasený) proces vypracujte:

 • Technologický postup (konkrétní na projektovanou stavbu) včetně složení čety a vybavení OOPP (součástí bude podrobný časový plán)
 • Kontrolní a zkušební plán (s využitím ČSN)
 • Harmonogram kontrol
 • Nakládání s odpady
 • Environmentální aspekty
 • Harmonogram environmentálních kontrol
Název Velikost Typ Stáhnout