Úvod Výuka Vyučované předměty Mechanizace staveb

Mechanizace staveb (122MEST)

Plán cvičení:

V průběhu cvičení zpracují studenti tři úlohy s ohledem na nasazení stavební mechanizace v průběhu výstavby. Nedílnou součástí cvičení je zpracování seminární práce.

Studenti odevzdají všechny tři zadané úlohy v tištěné podobě v deskách s rozpiskou. Na rozpisce bude uvedeno: název úlohy, jméno studenta, název předmětu, jméno vyučujícího, rok a semestr zpracování úloh, studijní ročník, identifikace katedry a fakulty. Uvnitř desek bude seznam jednotlivých příloh.

1. Týden

Úvod + 1. úloha – Zemní práce + zadání seminární práce

Zadání:

 • Seznámeni s Vyhláškou pro vyučující a studenty předmětů zajišťovaných katedrou technologie staveb.
 • Krátká prezentace programu cvičení, které se stávají ze 3 úloh (1. Mechanizace pro zemní práce, 2. Mechanizace pro provádění hrubé stavby, 3. Mechanizace pro dokončovací práce).
 • Požadavky seminární práce – zadání seminární práce.

Zadání seminární práce:

Seminární práce o rozsahu 5-12 stran A4 dokumentuje pracovní cyklus stavebního stroje (soustavy spolupracujících strojů) formou kinogramu, příp. krátkého filmu. Z provedeného pozorování bude určen teoretický výkon stroje a reálny výkon strojní sestavy. Seminární práce bude prezentována na posledním cvičení.

2. Týden

1. úloha – Mechanizace pro zemní práce

Zadání:

 • Výklad k formě zpracování seminární práce.
 • Kontrola a odsouhlasení zadání pro úlohu č. 1 – Zemní práce.
 • Výklad pojmů: Teoretický výkon stroje, reálný výkon stroje, normohodina – Nh, strojhodina (Sh).

Ukázky zprcování seminární práce:

Výklad k formě zpracování seminární práce.  

 1. Místo stavby (pozorování stroje či soustavy spolupracujících strojů).
 2. Technické parametry stroje (soustavy strojů), včetně popisu pracovních nástrojů jednotlivých strojů.
 3. Popis fází cyklu práce stroje (soustavy strojů) pomocí kinogramu, příp. krátkého filmu.
 4. Časový záznam práce stroje včetně všech prodlev v cyklu. (Čekání na spolupracující stroj či jiné). Výpočet průměrné doby trvání cyklu.
 5. Výpočet čistého výkonu stroje.
 6. Výpočet reálného výkonu spolupracující soustavy strojů (včetně oprávněných prodlev a zpoždění).

3. Týden

1. úloha – Mechanizace pro zemní práce – skrývka ornice, nakládání a transport deponie

Zadání:  

 • Vymezení prostor dotčeného stavební činností na zadaném staveništi.
 • Podle rozsahu navrhnout vhodného dozeru pro provedení skrývky ornice.
 • Zpracování návrh (schéma) pojezdů v jednotlivých záběrech
 • Výpočet délku jednoho pojezdu, celkového počet pojezdů, doby trvání pojezdu
 • Výpočet průměrné dobu cyklu.
 • Výpočet očekávaného reálného výkonu dozeru na zadaném stavebním prostoru.
 • Návrh nakladače (podle výkonu dozeru).

4. Týden

1. úloha – Hloubení stavební jámy, výpočet počtu dopravních prostředků

Zadání:  

 • Návrh typu rypadla podle požadovaného výkonu.
 • Určení cyklu rypadla na základě doby trvání jednotlivých fází cyklu, postavení odvozních prostředků, typu těžené zeminy.
 • Výpočet očekávaného reálného výkonu daného rypadla, úprava výkonu na základě výkonových koeficientů.
 • Návrh dopravního prostředku, určení přepravní trasy, rozdělení na jednotlivé fáze (na staveništi, v obci, mimo obec, vykládání, nakládání).
 • Posouzení skutečného objemu přepravované zeminy.
 • Výpočet reálného výkonu odvozního prostředku.
 • Určení počtu odvozních prostředků.
 • Návrh minirypadla pro provedení výkopů základových konstrukcí.

5. Týden

1. úloha – Teorie hromadných obsluh

Zadání:  

 • Ukázka modelového příkladu výpočtu počtu odvozních prostředků pomocí teorie hromadných obsluh.
 • Výpočet pro jednokanálovou obsluhu.
 • Porovnání výsledné hodnoty s teoretickými hodnotami počtu odvozních prostředků.

6. Týden

1. úloha – Zařízení staveniště pro fázi zemních prací

Zadání:  

 • Návrh čistícího systému pro odvozní prostředky.
 • Návrh oplocení.
 • Požadavky na informace o stavbě.
 • Vnitrostaveništní komunikace.
 • Návrh zázemí stavby (kanceláře a sociální zázemí).  

7. Týden

2. úloha – Betonářské a montážní práce v průběhu výstavby 

Zadání:  

Výpočet časové a finanční náročnosti nasazení různých variant mechanizace v průběhu betonáže hrubé spodní a hrubé vrchní stavby.

 1. Návrh mobilního čerpadla betonové směsi, obsluhy čerpadla pracovní četou, návrh hodinového výkonu autodomíchávačů a jejich počet.
 2. Návrh věžového jeřábu, provádění betonáže pomocí věžového jeřábu, výkonu jeřábu při provádění betonáže a počet automobilů.
 3. Návrh betonáže menších celků pomocí kombinovaného stroje čerpadlo-mix.  
 • Návrh složení pracovní čety.
 • Výpočet maximálního denního výkonu pro pracovní četu.
 • Výpočet reálného výkonu při součinnosti s mechanizací (čerpadlo, jeřáb).
 • Určení počtu autodomíchávačů.
 • Výpočet doby trvání betonáže pro všechny tři varianty.

8. Týden

2. úloha - Ukázka návrhu a posouzení zdvihacího prostředku.

Zadání:  

 • Návrh konkrétního stabilního či mobilního jeřábu podle parametrů stavby a staveniště.
 • Posouzení navrženého jeřábu s ohledem na únosnost a dosah pomocí pracovních diagramů daných typů jeřábů.
 • Návrh a posouzení minimální výšky jeřábu a příp. odstupové vzdálenosti od objektu (pro objekty se základovou spárou pod úrovní paty jeřábu).
 • Ukázka jeřábové dráhy.

9. Týden

2. úloha – Náklady na betonáž.

Zadání:  

 • Kalkulace nákladů mobilního čerpadla s ohledem na trvání betonáže, dopravu čerpadla, rozjezd a mytí čerpadla.
 • Kalkulace nákladů stabilního/mobilního jeřábu s ohledem na trvání betonáže, dopravu jeřábu, obsluhu jeřábu, základové konstrukce jeřábu, montáž a demontáž jeřábu.
 • Kalkulace nákladů na dopravu betonu a cenu betonu.

10. Týden

2. úloha - Procesy na staveništi v průběhu výstavby hrubé stavby

Zadání:

 • Výkres zařízení staveniště pro fázi hrubých stavebních prací.
 • Dimenzovat velikost skládek materiálu a prefabrikátů, umístění vzhledem k poloze zdvihacího prostředku.
 • Provedení vnitrostaveništní komunikace včetně odstavných a otáčecích ploch pro zásobování a dopravu a vyznačení míst pro postavení mechanizace.
 • Návrh buňkové sestavy na staveništi.
 • Zakreslení jednotlivých pozic jeřábů na návaznosti na vnitrostaveništní komunikaci a skládky materiálu.
 • Zakreslení jednotlivých pozic čerpadla s ohledem na zásobování betonem.

11. Týden

3. úloha - Dokončovací práce

Zadání:

Výpočet doby provádění dokončovacích prací za použití mechanizace:

 1. Zdění příček.
 2. Omítky.
 3. Podlahy.
 • Výpis stavebních strojů, zařízení a nářadí.
 • Návrh složení pracovních čet včetně vymezení konkrétního popisu práce a odpovědnosti jednotlivých pracovníků.
 • Výpočet výkonu práce jednotlivých pracovních čet.
 • Vyznačení velikosti denních záběrů pro jednotlivé dokončovací práce a směru postupu provádění těchto prací.
 • Návrh zařízení staveniště pro fázi dokončovacích prací zejména s ohledem na umístění skladů a skládek materiálu, vyznačení hlavních dopravních tras a postavení mechanizace.

12. Týden

Workshop + Zápočet

 • Prezentace seminární práce před celou skupinou formou elektronické prezentace.
 • Konzultace před odevzdáním, odevzdání jednotlivých úloh.

Pokud odpovídá účast na cvičeních požadavkům stanoveným vyhláškou, jsou odevzdány úlohy a seminární práce v požadované formě, je udělen zápočet.

 

Doporučená literatura:

 1. CAT Handbook Edition 41
 2. KOMATSU – Handbook Edition 27
 3. EUROKOD EU2-1992-1-1 - Navrhování prefabrikátů
 4. ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 5. ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí
 6. Pospíchal, V., Neumann P.: Technologie staveb 10 – cvičení
 7. Vávra, I., Jarský Č.: Příklady z mechanizace a provádění staveb – Část I,
 8. http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-k-vyuce-education/technologicke-informace
Název Velikost Typ Stáhnout
Seminární práce 503.46 KB pdf Uložit soubor